ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2018 04 01

Пiдприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Коржiвський СГДК» за ЄДРПОУ 21150620
(найменування)

ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА 1 кв 2018 рiк
ПРИМIТКА 1. «ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ПIДПРИЄМСТВО»
ПАТ «Коржiвський СГДК» веде розробку Завадiвського родовища доломiтiв. Товариство спецiалiзується по випуску щебеню фракцiй 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. Починаючи з 1962 року, доломiтнi родовища iнтенсивно розроблялись. Коржiвським кар’єром Тернопiльського комбiнату шляхо-будiвельних матерiалiв Тернопiльського Облшляхбуду, як сировина виключно для виробництва шляхо-будiвельних матерiалiв. В квiтнi 1982 року запровадженням Ради Мiнiстрiв, Коржiвський гiрничо-дробарний цех Тернопiльського КШБМ, експлуатуючий Завадiвське родовище доломiтiв, переданий на баланс Мiнчормету для поповнення потужностей по добичi доломiтiв, що видобували на Докучаєвському флюсо-доломiтному комбiнатi в Донецькiй областi. Враховуючи обмеженi перспективи родовища як джерела металургiйної сировини в 1985 роцi воно знову передано Тернопiльському Облшляхбуду для подальшої експлуатацiї. В 1995 роцi створено ВАТ «Коржiвськй СГДК», яке з березня 2000 року працює в складi концерну «Магнезiт». 19.03.2004 року прийнято рiшення про вихiд з НВО Концерн Магнезiт. ВАТ «Коржiвський СГДК» функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством i статутом товариства (Свiдоцтво про державну реєстрацiю № 21150620 видане Монастириською Районною радою народних депутатiв 2 серпня 1995 року). Рiшення № 291 iз змiнами вiд 26 травня 2000 року. 26.04.2004 року Монастириською районною державною адмiнiстрацiєю вiдбулася перереєстрацiя ВАТ «Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр» за №0092. Важливих подiй розвитку, в тому числi злиття, полiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному роцi не було. У 2011 роцi роцi у звязку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» змiнено найменування з ВАТ на ПАТ.
Органом управлiння товариства є директор. Основнi пiдроздiли: кар’єр; дробарно-сортувальна дiльниця; майстернi; автопарк; бухгалтерiя. Змiн в органiзацiйнiй структурi в звiтному роцi не було. Фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у ПАТ «Коржiвський СГДК» немає.
Основним видом товару являється доломiт, який i використовується на будiвництвi, а також як сировина на склозаводах. Дроблення гiрничої маси проводиться на дробiльно-сортувальнiй установцi. Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками. Новi технологiї, новi товари – не впроваджуються. На перспективу товариство планує нарощувати бiльш енергоємне обладнання. Основним ризиком в дiяльностi пiдприємства є погоднi умови. Дiяльнiсть товариства носить сезонний характер.
ПРИМIТКА 2. «КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI»
У вiдповiдностi до вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 з 1 сiчня 2012 року Товариство складає фiнансову звiтнiсть згiдно з положеннями Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
ПРИМIТКА 3. «ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ ПIДПРИЄМСТВА»
Основнi принципи облiкової полiтики Товариства на 2018 рiк затвердженi наказом по Товариству № 1 вiд 01 сiчня 2018 року.
У примiтках до квартальної фiнансової звiтностi пiдприємством застосованi правила бухгалтерського облiку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв, якi враховують правила бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку, який здiйснювався згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства на 2018 рiк. Бухгалтерський облiк пiдприємство веде в нацiональнiй валютi - гривнi. Одиницi вимiру у яких подається фiнансова звiтнiсть - тисячi гривень.
У межах чинного законодавства, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, наказу про облiкову полiтику пiдприємство визначає:
- основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку i формування статей звiтностi;
- єдинi методи оцiнки активiв, зобов’язань та iнших статей балансу пiдприємства;
- порядок нарахування доходiв i витрат пiдприємства;
- критерiї визнання активiв безнадiйними до отримання;
- порядок створення та використання спецiальних резервiв;
- вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов’язання пiдприємства оприбутковуються та облiковуються за вартiстю їх придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) вартiстю. Вартiсть активiв i зобов’язань, нарахованих в iноземнiй валютi, перераховується в нацiональну валюту по курсу Нацiонального банку України на момент складання балансу.
Крiм методiв та способiв оцiнки, що застосовуються при виникненнi (визнаннi) активiв для оприбуткування їх вартостi за балансом, пiдприємство використовує рiзнi методи приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до їх реального стану: нарахування доходiв i витрат з дотриманням їх вiдповiдностi, формування резервiв, переоцiнка активiв до їх справедливої вартостi, амортизацiя необоротних активiв тощо.
ПРИМIТКА 4. «ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ»
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Товариство використовує оцiнки та робить припущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi на протязi наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та базуються на iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй.
ПРИМIТКА 5. НОВI СТАНДАРТИ ТА IНТЕРПРЕТАЦIЇ
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi, Радою МСБО були визначенi новi стандарти, поправки та iнтерпретацiї до iснуючих стандартiв, якi не набули чинностi i не були прийнятi Товариством достроково. Керiвництво передбачає, що всi вiдповiднi поправки будуть внесенi до облiкової полiтики Товариства за перший перiод, що починається пiсля дати набрання чинностi поправки. На даний момент керiвництво оцiнює потенцiйний вплив на фiнансову звiтнiсть товариства внесених поправок до МСФЗ. Iнформацiя щодо нових стандартiв, змiн та iнтерпретацiй, якi, як передбачається, мають вiдношення до фiнансової звiтностi Товариства, представлена нижче.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 року. Вiдповiдно до даного стандарту, фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв. Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти бiльше не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв;
МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами» застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2018 року. Цей новий стандарт вводить основний принцип обов’язкового визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг клiєнту. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змiнюється, слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду надходження вигод вiд контракту;
МСФЗ 16 «Оренда» застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 01.01.2019 року. Цей новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, представлення та розкриття iнформацiї про оренду. За всiма договорами оренди, орендар отримує право на користування активом з початку оренди i, у разi здiйснення орендних платежiв протягом певного перiоду часу, також отримує фiнансування. Вiдповiдно, МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди на операцiйну та фiнансову оренду, передбачену вимогами МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку оренди. Орендарi будуть зобов’язанi визнавати: (a) активи та зобов’язання за всiма договорами оренди протягом перiоду, що перевищує 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, якщо базовий актив є малоцiнним; i (б) амортизацiю активiв, якi є предметом оренди, окремо вiд процентiв, що нараховуються на зобов’язання за орендою, у звiтi про фiнансовi результати.
ПРИМIТКА 6. «ОСНОВНI ЗАСОБИ»
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс за їх первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв, створених пiдприємством, включає прямi витрати на оплату працi, прямi матерiальнi витрати, iншi витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.
Пiсля первiсного визнання об'єкта основних засобiв та нематерiального активу його подальший облiк здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Усi необоротнi (матерiальнi та нематерiальнi) активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi та незавершених капiтальних iнвестицiй). За кожним об'єктом необоротних активiв визначається вартiсть, яка амортизується.
Амортизацiю основних засобiв пiдприємство нараховує iз застосуванням прямолiнiйного методу, який дiяв на 1 кв 2018 року, за яким квартальна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйної вартостi.
Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного використання (експлуатацiї) об’єкта, який встановлюється пiдприємством при визнаннi цього об’єкта активом (при зарахуваннi на баланс). Правила нарахування амортизацiї та рiчнi норми визначеннi в Облiковiй полiтицi пiдприємства. На протязi 1 кв 2018 року метод амортизацiї не змiнювався.
Перегляд норм та термiну корисного використання пiдприємство здiйснює в разi проведення витрат по модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв, яке призводить до вдосконалення активу, збiльшення строку його корисного використання, покращення його первiсних властивостей, тобто збiльшують майбутню економiчну вигоду вiд його використання. Витрати по модернiзацiї, реконструкцiї та полiпшенню основних засобiв включаються до їх балансової вартостi в момент фактичного їх здiйснення.
Малоцiннi матерiальнi активи амортизуються 100% при введеннi в експлуатацiю. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдносяться тi активи, первiсна вартiсть яких не перевищує 6000 грн.
Основних засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи класифiкуються наступним чином:
- земельнi дiлянки;
- капiтальнi витрати на полiпшення земель, не пов'язанi з будiвництвом;
- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортнi засоби;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
- iншi основнi засоби;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.
Вартiсть ремонту (капiтального, поточного), якщо його здiйснення направлено на повернення активу його первiсних властивостей та не призводить до їх полiпшення, визнаються витратами того перiоду, коли вони були понесенi.
Переоцiнка первiсної вартостi та перегляд термiнiв корисного використання основних засобiв на протязi 1 кв 2018 року пiдприємство не здiйснювало.
Iнформацiя про основнi засоби пiдприємства:
тис. грн.
Показник Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом
Первiсна вартiсть
на 31.12.2017 6340 9227 3545 25 332 19469
Надходження - 8 - - - 8
Вибуття - - - - - -
на 31.03.2018 6340 9235 3545 25 332 19477
Накопичений знос
на 31.12.2017 3884 7653 3319 17 191 15064
Нараховано знос за перiод 87 101 104 1 17 310
Знос по вибулих - - - - - -
на 31.03.2018 3971 7754 3423 18 208 15374
Залишкова вартiсть
на 31.12.2017 2456 1574 226 8 141 4405
на 31.03.2018 2369 1481 122 7 124 4103


ПРИМIТКА 7. «ЗАПАСИ»
Облiк запасiв здiйснюється на пiдставi дiючого наказу iз застосуванням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Запасами визнаються активи пiдприємства, якi утримуються для однiєї з наступних цiлей:
- для споживання пiд час виробництва, виконання робiт, надання послуг, а також для забезпечення функцiонування адмiнiстрацiї пiдприємства (сировина, матерiали, паливо, комплектуючi та iн.);
- для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напiвфабрикати);
- для подальшого продажу в звичайних умовах господарської дiяльностi (продукцiя та товари).
Не визнаються виробничими запасами сировина та матерiали, отриманi в переробку як давальницька сировина, а також товари, отриманi по договорах комiсiї. Вони облiковуються на позабалансових рахунках.
На пiдприємствi застосовується перiодична систему облiку запасiв, при якiй оцiнка запасiв з метою вибуття вiдображається в облiку одноразово при формуваннi фiнансової звiтностi. Для всiх одиниць бухгалтерського облiку запасiв, що мають однакове призначення i однаковi умови використовування, застосовується тiльки один метод оцiнки запасiв при їх вибуттi. Вiдповiдно до цього оцiнку всiх запасiв при їх вибуттi, здiйснюють за методом ФIФО. Запаси повиннi оцiнюватися за найменшим iз двох показникiв: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Iнформацiя про запаси:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Сировина i матерiали 134 10
ПМП 303 200
Запчастини 185 525
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 7 14
Незавершене виробництво 6 6
Готова продукцiя 10297 15915
Разом 10932 16670
ПРИМIТКА 8. «ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ»
Дебiторську заборгованiсть визнають як актив, якщо iснує вiрогiднiсть отримання майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума. Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи i послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт i послуг i оцiнюється за цiною реалiзацiї на пiдставi первинних бухгалтерських документiв на вiдвантаження товарiв або продукцiї, надання послуг. Сумнiвною дебiторською заборгованiстю вважають поточну дебiторську заборгованiсть, щодо якої iснує невпевненiсть в її поверненнi боржником. Безнадiйною дебiторською заборгованiстю вважається поточна заборгованiсть, вiдносно якої iснує впевненiсть щодо її не повернення боржником або по якiй закiнчився строк позивної давностi. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи i послуги з активiв здiйснюється згiдно реєстру, затвердженого директором пiдприємства.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 99 173
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 27
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 690 736
Разом 789 936
ПРИМIТКА 9. «ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ»
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та залишки по рахунках до запитання, короткостроковi i високолiквiднi iнвестицiї з термiном погашення не бiльше трьох мiсяцiв, а також банкiвськi овердрафти.
Iнформацiя про грошовi кошти та їх еквiваленти:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Каса 14 16
Поточний рахунок у банку 2490 2293
Разом 2504 2309
ПРИМIТКА 10. «ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ»
Iнформацiя про власний капiтал:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Статутний капiтал 232 232
Додатковий капiтал 3249 3249
Нерозподiлений прибуток (85) (4)
Разом 3396 3477
Бухгалтерський облiк власного капiталу ведеться на основi МСФЗ. Статутний капiтал Товариства сформований згiдно вимог чинного законодавства України.
У вiдповiдностi до Статуту Товариства, станом на 31.03.2018 року статутний капiтал становить 231535,25 грн. (Двiстi тридцять одна тисяча п’ятсот тридцять п’ять гривень 25 копiйок), за структурою 926141 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.
Вартiсть чистих активiв ПАТ «Коржiвський СГДК», розрахована вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених Рiшенням ДКЦПФР № 485 вiд 17.11.2004 р., на основi показникiв Балансу Товариства станом на 31.03.2018 року складає 3477 тис. грн.
ПРИМIТКА 11. «ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
Зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду.
Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслiдок певної подiї в минулому, має юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов’язання, для урегулювання яких з великою ймовiрнiстю, знадобиться вiдтiк ресурсiв, що несуть у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна оцiнити з великим ступенем надiйностi.
Простроченої заборгованостi за позиками банкiв на звiтну дату немає. Нарахування та сплата податкiв i зборiв проводилося у вiдповiдностi до дiючого податкового законодавства.
Iнформацiя про зобов’язання:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Короткостроковi кредити банкiв - -
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 244 481
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом 534 416
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування 53 56
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi 286 301
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 7284 6671
Iншi поточнi зобов’язання 11441 21394
Разом 19842 29319
ПРИМIТКА 12. «ДОХОДИ I ВИТРАТИ»
Доходи i витрати визнаються пiдприємством за кожним видом дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової) за таких умов:
а) визнання реальної заборгованостi за активами та зобов’язаннями пiдприємства;
б) фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з продажем (купiвлею) товарiв, наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
Доходи i витрати, що виникають у результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими згiдно iз вимогами чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
Базовими принципами для облiку доходiв i витрат пiдприємство використовує принципи нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат та принцип обачностi.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови використання всiх наведених нижче положень:
- Товариство передало покупцю всi суттєвi ризики i вигоди, пов’язанi з володiнням товарами;
- Товариство бiльше не контролює товари в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється с правом власностi на товари;
- сума доходiв може бути достовiрно визначена;
- iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю; i
- понесенi або очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує вiрогiднiсть того, що економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi та очiкуванi витрати, пов’язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або який пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за товари та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням очiкуваних повернень товару покупцями, знижок та iнших аналогiчних вiдрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартiсть («ПДВ»).
Виручка вiд реалiзацiї матерiальних активiв вiдображається в звiтi про сукупний дохiд, коли iстотна частина ризикiв i винагород вiд володiння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надiйно визначена, та ймовiрне надходження до пiдприємства економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю, i витрати, понесенi або якi будуть понесенi в майбутньому по данiй операцiї, можуть бути надiйно визначенi.
Виручка за контрактом на надання послуг вiдображається щодо стадiї завершення контракту.
Процентнi доходи визнаються в звiтi про фiнансовi результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу i ефективної процентної ставки, яка дисконтує очiкуванi майбутнi притоки грошових коштiв протягом термiну дiї фiнансового активу до залишкової вартостi активу.
Витрати визнаються в звiтi про сукупний дохiд за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.
Всi процентнi i iншi витрати по позикових засобах, що не вiдносяться безпосередньо до придбання, будiвництва або виробництва активу, що вiдповiдає визначеним вимогам, списуються у витрати по мiрi їх виникнення.
Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї пiдприємства. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi.
Доходи та витрати, якi включено в «Звiт про фiнансовi результати» визначались i враховувались в тому звiтному перiодi, до якого вони вiдносяться.
Моментом визнання витрат майбутнiх перiодiв є момент їх виникнення, коли вiдбувається невiдповiднiсть перiоду виникнення зазначених витрат та перiоду, в якому вони будуть використанi з метою отримання доходiв. Витрати майбутнiх перiодiв враховуються в сумi фактичних витрат. Списання витрат майбутнiх перiодiв проводиться рiвномiрно протягом перiодiв, до яких вони вiдносяться i, вiдповiдно, протягом яких очiкується отримання пов’язаної з ними економiчної вигоди.
Iнформацiя про чистий дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг):
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї готової продукцiї 7561 2842
Дохiд вiд наданих послуг 0 0
Разом 7561 2842
Iнформацiя про iншi доходи звичайної дiяльностi:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi -
Iншi операцiйнi доходи 12 3
Iншi фiнансовi доходи 85 9
Iншi доходи 17
Разом 114 12
Iнформацiя про собiвартiсть реалiзацiї:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї 1816 481

Разом 1816 481
Iнформацiя про адмiнiстративнi витрати:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Матерiальнi витрати 62 72
Витрати на адмiнiстративний персонал 373 87
Податки 555 191
Амортизацiя обладнання загального призначення 39 5
Витрати на поточнi ремонти та обслуговування основних засобiв 23 7
Витрати на послуги зв’язку 12 15
Супровiд програмного забезпечення 7 9
Банкiвськi послуги 3 3
Вiдрядження 19 6
Послуги реєстратора 13 13
Iншi адмiнiстративнi витрати 67 25
Разом 1173 433
Iнформацiя про витрати на збут:
с. грн.
Показник 1 кв 2017 рiк 1 кв 2018 рiк
Матерiальнi витрати 633 496
Витрати на персонал з маркетингу та збуту 275 271
Оренда технiки 561 258
Автопослуги 2562 487
Амортизацiя обладнання збутового призначення 119 119
Послуги по користуванню з/д колiєю 11 14
Витрати на поточнi ремонти та обслуговування основних засобiв 177 139
Iншi витрати на збут 1 54
Разом 4339 1838
Iнформацiя про iншi витрати звичайної дiяльностi:
тис. грн.
Показник За 1 кв
2017 За 1 кв 2018 рiк
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 12
Витрати на оплату персоналу 48
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
Спонсорська допомога 27
Матерiальна допомога
Пiльговi пенсiї 90 81
Iншi операцiйнi витрати 9

Разом 186 81
ПРИМIТКА 13. «ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ»
У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю.
Зв’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами
Пов'язанi сторони включають:
- акцiонерiв
- ключовий керуючий персонал i близьких членiв їх сiмей
- компанiї, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд iстотним впливом Товариства, чи його акцiонерiв.
Операцiї з пов’язаними сторонами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року вiдсутнi.
Ключовий керiвний персонал представлений Правлiнням Товариства.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року витрати на винагороду ключового управлiнського персоналу складали:
тис. грн.
Показник 1 кв 2017 р 1 кв 2018 рiк
Заробiтна плата та iншi заохочення 165 50
Нарахування на заробiтну плату 36 11
Разом 201 61
ПРИМIТКА 14. «ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ»
Головними цiлями управлiння капiталом Товариства є:
- забезпечення здатностi безперервної дiяльностi Товариства в майбутньому;
- забезпечення достатньої вiддачi акцiонерам шляхом утворення цiн на продукти i послуги пропорцiйно рiвням ризикiв.
Товариство здiйснює монiторинг капiталу на основi балансової вартостi власного капiталу та своїх зобов’язань. Метою Товариства в управлiннi капiталом є утримання оптимального спiввiдношення капiталу та зобов’язань.
ПРИМIТКА 15. «УМОВНI АКТИВИ I ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
У фiнансовiй звiтностi Товариства за 1 кв 2018 рiк не було пiдстав визнавати умовнi активи зобов’язання.
ПРИМIТКА 16. «ДОГОВIРНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ»
Товариство своєчасно, згiдно умов укладених договорiв здiйснює оплату за придбанi основнi засоби, товарно-матерiальнi цiнностi та отриманi послуги. Станом на 31 березня 2018 року Товариство не мало зобов'язань, якi б воно не сплачувало своєчасно згiдно договорiв.
ПРИМIТКА 17. «ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ»
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у дiяльностi Товариства. Основнi ризики, властивi операцiям Товариства, включають кредитнi ризики, ризик лiквiдностi.
Полiтики по управлiнню ризиками нацiленi на виявлення, аналiз та управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення вiдповiдних лiмiтiв та контролiв, в подальшому монiторинг рiвнiв ризику та дотримання лiмiтiв.
Товариство управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик. Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клiєнт може не виконати свої зобов’язання перед Товариством у строк, що може призвести до фiнансових збиткiв у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов’язаний з торговою дебiторською заборгованiстю.
Товариство структурує рiвнi кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або групи клiєнтiв.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов’язання по мiрi настання строкiв їхнього погашення. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Компанiя використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних ресурсiв для виконання своїх платiжних зобов’язань.
З метою управлiння ризиком лiквiдностi Товариство здiйснює монiторинг очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд операцiй iз клiєнтами та банкiвських операцiй, що є частиною процесу управлiння активами/зобов’язаннями.
Товариство проводить аналiз джерел фiнансування за попереднi перiоди та приймає вiдповiднi рiшення щодо управлiння активами та пасивами.
ПРИМIТКА 18. БЕЗПЕРЕРВНIСТЬ ДIЯЛЬНОСТI.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, у вiдповiдностi до якого реалiзацiя активiв та погашення зобов’язань вiдбувається в ходi її звичайної дiяльностi.
Застереження управлiнського персоналу вiдносно його здатностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi вiдсутнi.
ПРИМIТКА 19. «ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ»
Вiдповiдно до МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» повiдомляємо, що на Товариствi в перiод мiж датою звiтностi – 31.03.2018 р. i датою затвердження фiнансової звiтностi, подiй, якi б вимагали змiни (коригування) фiнансової звiтностi, не було.
ПРИМIТКА 21. «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI»
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена керiвництвом Товариства «20» квiтня 2018 року.
Керiвник Крушельницький Орест Володимирович

Головний бухгалтер Берчук Марiя Ярославiвна

д/н

д/н

д/н