ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шмигiн Євген Олександрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1978
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 24
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Регiон".
Опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалася. Стаж роботи - 24 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради Шмигiн Євген Олександрович займає посаду Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Регiон" , яке знаходиться за адресою: 79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 321 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:: ТОВ "РЕГIОН" - директор, першим заступником директора - заступник директора з фiнансiв та економiки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - Член наглядової ради Шмигiн Євген Олександрович. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду - - член наглядової ради - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Шмигiн Євген Олександрович


Посада голова наглядової ради,представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванов Артем Валерiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1979
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 21
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е. Дзержинського", помiчник генерального директора з корпоративно-соцiальних питань; ТОВ "РЕГIОН" - заступник директора з правових питань та корпоративних прав. Посадова особа обiймає посаду заступника виконавчого директора Корпорацiя "Iндустрiальна спiлка Донбасу"(мiсцезнаходження Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонiкiдзе, 6) Iванов Артем Валерiйович - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED)
Опис Голова Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу, затверджує плани та звiти про їх виконання, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалася.


Посада Член Наглядової ради- представник акцiонера
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Максим Тарасович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1978
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** фiнансовий директор ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть".
Опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалася. Стаж роботи - 11 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради Шевченко Максим Тарасович займає посаду фiнансового директора ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть". , яке знаходиться за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Ю. Фучика, 1. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:: фiнансовий директор ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть". Шевченко Максим Тарасович - представник акцiонера компанiї АНКОНОР ДОЛОМIТЕС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (ANKONOR DOLOMITES HOLDINGS LIMITED) Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - член наглядової ради Шевченко Максим Тарасович . Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду - член наглядової ради - представник акцiонера компанiї АНКОНОР ДОЛОМIТЕС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (ANKONOR DOLOMITES HOLDINGS LIMITED) Шевченко Максим Тарасович


Посада член Наглядової ради, незалежний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скрипниченко Талiна Григорiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1958
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 42
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "РЕГIОН" - начальник вiддiлу контролю закупiвельної дiяльностi;
Опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалася. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж роботи 42 Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ "РЕГIОН" - начальник вiддiлу контролю закупiвельної дiяльностi; Обiймає поссаду начальника вiддiлу контролю закупiвельної дiяльностi ТОВ "РЕГIОН" (мiсцезнаходження 79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 321) Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - член наглядової ради - незалежний директор Скрипниченко Талiна Григорiвна . Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду член наглядової ради - незалежний директор Скрипниченко Талiна Григорiвна


Посада член Наглядової ради, незалежний директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голiков Дмитро Дмитрович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1983
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "РЕГIОН" - начальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт
Опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалася. Стаж роботи - 13 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має Посадова особа обiймає посаду ТОВ "РЕГIОН" - начальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт (мiсцезнаходження:79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 321) Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ "РЕГIОН" - начальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт Голiков Дмитро Дмитрович - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження Член наглядової ради - незалежний директор Голiков Дмитро Дмитрович Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду - член наглядової ради - незалежний директор Голiков Дмитро Дмитрович


Посада Директор
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крушельницький Орест Володимирович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
Рік народження** 1962
Освіта** вища
Стаж керівної роботи (років)** 36
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** майстер, начальник цеху ВАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр"
Опис Директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, наймає та звiльняє спiвробiтникiв, розпоряджається майном Товариства в межах своїх повноважень, заключає вiд iменi Товариства договори та забезпечує їх виконання, представляє Товариство у вiдносинах з пiдприємствами, установами з усiх питань дiяльностi в межах своєї компетенцiї. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалася. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Стаж роботи 36 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв::, начальник цеху ВАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр", голова правлiння ПАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр" Змiн на данiй посадi протягом звiтного перiоду не було.* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.