ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37001565
Місцезнаходження Україна, 01133, м. Київ, д/н, М.Київ, бульвар Лесi Українки 21-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263384
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 044 284-69-51
Факс 284-69-51
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Надає послуги щодо вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникам, емiтенту та зберiганнi цiнних паперiв на цих рахунках


Найменування Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Провiдна"-
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23510137
Місцезнаходження Україна, 03049, м. Київ, д/н, м.Київ, просп. Повiтрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520951
Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.06.2009
Міжміський код та телефон (044) 4921818
Факс 4921818
Вид діяльності страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Опис Надання послуг по страхуванню згiдно угоди. Фiлiал ПрАТ Страхова компанiя "Провiдна", що знаходиться за адресою: м. Монастириська, вул. Шевченка, 35, телефон: 0-(3555)-2-13-25 працює на пiдставi лiцензiї основного лiцензiата.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, 04071, м. Київ, д/н, м.Київ, вул. Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис Вiдповiдно до чинного законодавства України Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний депозитарiй України" присвоєно статус центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).Депозитарiй надає послуги на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.


Найменування ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЗАХIДАУДИТ"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33539238
Місцезнаходження Україна, 46024, Тернопiльська, д/н, м. Тернопiль, вул. Генерала М.Тарнавського, буд. 23, прим. 71.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3620
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005
Міжміський код та телефон (0352) 51-19-41
Факс 51-19-41
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть - аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до укладеного договору щодо проведення щорiчного аудиту фiнансової звiтностi.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження Україна, 01004, м. Київ, Печерський, м.Київ, вул.Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс 277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Цiннi папери емiтента включено ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" до категорiї позалiстингових цiнних паперiв. Переводити їх до категорiї лiстингових цiнних паперiв Емiтент не планує. Пiдписувати iз ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" Договiр про пiдтримання лiстингу, предметом якого є умови, склад та порядок обмiну iнформацiєю стосовно емiтента, його цiнних паперiв та обiгу цiнних паперiв емiтента Товариство не має намiру. Надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку (органiзатора торгiвлi) iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв'язання спорiв мiж членами органiзатора торгiвлi.