ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.08.20105/19/1/10Тернопiльське теруправлiння ДКЦПФРUA4000083679Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25926141231535.25100
Торгiвля цiнними паперами Товариства здiйснюється на внутрiшньому органiзацiйно-оформленому позабiржовому фондовому ринку та на бiржi. Цiннi папери емiтента включено ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" до категорiї позалiстингових цiнних паперiв.Випуск додаткової емiсiї в найближчий перiод не планується. Додаткового розмiщення простих iменних акцiй в звiтному перiодi не було.