ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Крушельницький Орест Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

21.04.2018

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 21150620
4. Місцезнаходження с. Коржова, 48313, д/н
5. Міжміський код, телефон та факс (03555) 2-09-37, 2-35-32, 2-35-32
6. Електронна поштова адреса 21150620@afr.net.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

ksgdk.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

30.04.2018

(дата)