ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Звіт за 1 квартал 2018 року

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
3) інформація про собівартість реалізованої продукції X
9. Інформація про конвертацію цінних паперів  
10. Інформація про заміну управителя  
11. Інформація про керуючого іпотекою  
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Примітки
Окремi форми квартальної iнформацiї емiтента за 1-й квартал 2018 рiк не заповненi. Не заповнено: п.3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб, оскiльки емiтент не створював юридичних осiб; п.4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, оскiльки посада корпоративного секретаря не запроваджена; п. 5. Iнформацiя про рейтингове агентство, оскiльки емiтент не користувався послугами рейтингових агентств; п.7.2. iнформацiя про облiгацiї емiтента, оскiльки емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск облiгацiй; п. 7.3. iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки емiтент не здiйснював у звiтному перiодi випуск iнших цiнних паперiв; п. 7.4. iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента, оскiльки емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв; п.8.4. iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки у звiтному перiодi таких рiшень не приймалось; п.8.5. iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, оскiльки у звiтному перiодi таких рiшень не приймалось; п. 8.6. Iнформацiя про прийняття рiшень про надання згоди, чи попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, оскiльки у звiтному перiодi таких рiшень не приймалось; п.9 Iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв; п.10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв, оскiльки конвертацiя цiнних паперiв не проводилась; п. 11. Iнформацiя про замiну управителя, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН; п.12. Iнформацiя про керуючого iпотекою, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв; п.13. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв; п.14. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв; п.15.1. Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй; п.15.2. Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй. п.15.3. Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй; п.15.4. Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй; п.16. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй; п.17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, оскiльки фiнансова звiтнiсть складена Товариством вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; п.19. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв; п. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва), оскiльки Товариство є не емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Вiдповiдно до статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» ПАТ «Коржiвський СГДК»(далi – Товариство) в складi промiжної iнформацiї розкриває наступну iнформацiю: - Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариство складається за Мiжнародними стандартами (МСФЗ). Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариство за звiтний перiод аудитором (аудиторською фiрмою) не перевiрялася. - Промiжний звiт керiвництва ПАТ «Коржiвський СГДК»: «Протягом 1 кв 2018 року вироблено та реалiзовано продукцiї: Найменування продукцiї, фракцiї Вироблено ( тис. тонн) Реалiзовано ( тис. тонн) На суму (тис. грн.) Загальна випуск та реалiзацiя готової продукцiї за 1 кв 2018 р. 67,7 25,5 2836,0 фракцiї 0 – 10 мм. 1,5 1,5 30,0 фракцiї 5 – 20 мм. 1,1 1,1 355,0 фракцiї 10 – 20 мм. 12,9 6,2 692,0 фракцiї 20 – 50 мм. 35,4 10,0 900,0 фракцiї 5 – 50 мм. 2,2 2,2 286,0 фракцiї 40 – 70 мм. 1,4 1,4 182,0 фракцiї 40 – 80 мм. 12,9 2,8 364,0 фракцiї бiльше 80 мм. 0,3 0,3 27,0 Пiдприємство в 1 кв 2018 роцi отримало виручку вiд реалiзацiї продукцiї в сумi 2836,0 тис. грн. без ПДВ та наданих послуг 6 тис.грн без ПДВ.Всього-2842 тис.грн.без ПДВ. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить 481 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати – 433 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати – 81 тис. грн. Витрати на збут 1838 тис. грн. Вiд дiяльностi пiдприємства за 1 кв 2018 року пiдприємством отриманий прибуток у розмiрi 9тис. грн. Iншi фiнансовi доходи( одержанi проценти вiд депозитiв)– 9,00 тис. грн., Iншi операцiйнi доходи(списання кредиторської заборгованостi по яких минув строк позивної давностi) – 3 тис. грн., Всього доходу одержано за 1 КВ 2018р-21 тис.грн Iншi операцiйнi витрати( а саме податок на прибуток – 5,00 тис. грн., Разом чистий дохiд становить 16,00 тис. грн. ВИСНОВКИ Для покращення роботи пiдприємства потрiбно: • розширити платоспроможну клiєнтуру; • провести монiторинг ринкiв збуту; • збiльшити обсяг реалiзованої продукцiї; • зменшення трудомiсткостi на одиницю виробленої продукцiї; • застосування нових технологiй для пiдвищення якостi продукцiї. Оскiльки вище перерахованi перспективи розвитку пiдприємства тiсно пов’язанi мiж собою, тому слiд усi чинники впроваджувати поступово на основi декiлькох моделей розвитку для мiнiмiзацiї ризику перспективних планiв. Тому сподiваюсь на ухвалення позитивних рiшень для подальшої роботи пiдприємства з метою розвитку в напрямi збiльшення обсягiв як виробництва так i реалiзацiї готової продукцiї. Це дасть можливiсть залучення грошових коштiв на модернiзацiю та капiтальнi iнвестицiї для нашого пiдприємства. Важливих подiй, якi б вiдбулися упродовж звiтного перiоду, та суттєво впливали на промiжну фiнансову звiтнiсть не було.» - Твердження щодо промiжної iнформацiї: "Промiжна фiнансова звiтнiсть Товариство, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки Товариства, промiжний звiт керiвництва Товариство включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до статтi 40 Закону України «Про цннi папери та фондовий ринок». - Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах: «Товариство не бере участь в iнших юридичних особах». - Протягом звiтного перiоду рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалися. Осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не вiдомi. - Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi: «Обмеження щодо голосування та передача права голосу iншiй особi за акцiями вiдсутнi»