ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Крушельницький Орест Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

13.04.2018

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 21150620
4. Місцезнаходження д/н, 48313, Тернопільська область, Монастириський р-н, с. Коржова, д/н
5. Міжміський код, телефон та факс (03555) 2-09-37, 2-35-32
6. Електронна поштова адреса ksgdk@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

16.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

73, Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

17.04.2018

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://ksgdk.pat.ua/

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

17.04.2018

(дата)