ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Коржiвський СГДК" веде розробку Завадiвського родовища доломiтiв. Товариство спецiалiзується по випуску щебеню фракцiй 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. Починаючи з 1962 року, доломiтнi родовища iнтенсивно розроблялись. Коржiвським кар"єром Тернопiльського комбiнату шляхо-будiвельних матерiалiв Тернопiльського Облшляхбуду, як сировина виключно для виробництва шляхо-будiвельних матерiалiв. В квiтнi 1982 року запровадженням Ради Мiнiстрiв, Коржiвський гiрничо-дробарний цех Тернопiльського КШБМ, експлуатуючий Завадiвське родовище доломiтiв, переданий на баланс Мiнчормету для поповнення потужностей по добичi доломтiв, що видобували на Докучаєвському флюсо-доломiтному комбiнатi в Донецькiй областi. Враховуючи обмеженi перспективи родовища як джерела металургiйної сировини в 1985 роцi воно знову передано Тернопiльському Облшляхбуду для подальшої експлуатацiї. В 1995 роцi створено ВАТ "Коржiвськй СГДК", яке з березня 2000 року працює в складi концерну "Магнезiт". 19.03.2004 року прийнято рiшення про вихiд з НВО Концерн Магнезiт. ВАТ "Коржiвський СГДК" функцiонує на законних засадах i в своїй дiяльностi керується чинним законодавством i статутом товариства (Свiдоцтво про державну реєстрацiю № 21150620 видане Монастириською Районною радою народних депутатiв 2 серпня 1995 року). Рiшення № 291 iз змiнами вiд 26 травня 2000 року. 26.04.2004 року Монастириською районною державною адмiнiстрацiєю вiдбулася перереєстрацiя ВАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр" за №0092. У 2010 роцi у звязку з приведенням дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" змiнено найменування з ВАТ на ПАТ. У звітному році злиття, поділу, приєднання, перетворення не було.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Одноособовим виконавчим органом товариства є директор. Основнi пiдроздiли: кар"єр; дробарно-сортувальна дiльниця; майстернi; автопарк; бухгалтерiя. Змiн в органiзацiйнiй структурi в звiтному роцi не було. Фiлiй, представництв, дочiрнiх пiдприємств, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв у ПАТ "Коржiвський СГДК" немає.
Органами управління товариства згідно Статуту є: Загальні збори, Наглядова рада, Директор
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства може бути створена ревізійна комісія. (на даний час Ревізійна комісія в Товаристві не створена)
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 103 особи. Позаштатних працiвникiв - 0 осiб, якi працюють за сумiсництвом -1 особа та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), на пiдприємствi немає. Фонд оплати працi за звiтний перiод становить 7491 тис. грн., що на 732 тис. грн.. бiльше фонду оплати працi попереднього року. Дане збiльшення пов'язане iз збільшенням посадових окладів працівників. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв товариства забезпечується через самоосвiту. Кадрова програма емiтента спрямована на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, та забезпечення її вiдповiдностi операцiйним потребам.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Товариство не належить до будь-яких об"єднань підприємств
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Спільної діяльності товариство не проводить.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiї щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано при підготовці фінансових звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні ПАТ "Коржiвський спеціалізований гiрничо-дробарний кар'єр" датою переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності обрало 01.01.2012 року. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Облікова політика на підприємстві визначена наказом про облікову політику. Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку підприємства відповідає діючим стандартам та нормативам. Основні засоби, які надходять на підприємство оцінюються за собівартістю. В фінансовій звітності основні засоби відображаються за їх собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх корисного використання. Облік запасів підприємство здійснює відповідно до МСБО 2 "Запаси". Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група.
Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, які визначаються згідно з МСБО 2. При вибутті запасів їх оцінка відбувається за методом ФІФО і є незмінною в звітному періоді. Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами підприємства. Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до МСФЗ. Дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив та первісно оцінюється за справедливою вартістю активів. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв сумнівних боргів, коли існує об'єктивний доказ того, що не будуть отримані всі суми згідно умов поставки.При відображені поточних та довгострокових зобов'язань в обліку товариство керувалося МСФЗ. Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ. Доходи від реалізації продукції і товарів визнаються на дату відвантаження цих товарів та продукції. Доходи від реалізації робіт та послуг визнаються на дату документального оформлення факту виконання робіт, надання послуг. Доходи оцінюються згідно із МСБО 18 "Дохід". Витрати відображають в Балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати відображають одночасно із доходами, для отримання яких ці витрати були понесені.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом товару являється доломiт, який i використовується на будiвництвi, а також як сировина на склозаводах. Дроблення гiрничої маси проводиться на дробiльно-сортувальнiй установцi.

У 2014 р. вироблено продукції 351470,78тн, у 2015 р-вироблено продукції-351176,73, у 2016р - вироблено продукції - 447 704,10 тн , у 2017 р. - вироблено продукції - 265 862,16 тн.
Загальна реалізація готової продукції 2012 р. - 253 318,70 тн на суму 17 984,53 тис.грн Загальна реалізація готової продукції 2013 р. - 320035,06 тн на суму 20304,03 тис.грн, Загальна реалізація готової продукції 2014р. - 369201,78 тн на суму 28712,7 тис.грн, Загальна реалізація готової продукції 2015р. - 343361,44 тн на суму 37190,0 тис.грн, Загальна реалізація готової продукції 2016р. - 364893,31 тн на суму 40693,00 тис.грн.
Загальна реалізація готової продукції 2017р. 231 405,87 тн на суму 22 759,54 тис.грн
Середньореалізаційні ціни за 2017р- 98,35 грн за 1 т

Вiдправка доломiту споживачам проводиться самовивозом i вагонами зi станцiї Бучач. Вивіз продукцiї на станцiї Бучач проводиться автотранспортом пiдприємства на вiддаль 35 км. Експорт продукції товариством не проводився. Основними споживачами доломiту є: ТОВ "Регіон,ТОВ ВК"Гірничодобувна промисловість", ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВАТ "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМП." АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"/ФІЛІЯ"БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙАВТОДОР" Протягом року доломiт як один з важливих компонентiв використовується населенням для будiвництва фундаменту житлових будинкiв.
Перспективність виробництва:
Пiдприємство планує значне збiльшенняоб'ємiв виробництва щебеню за рахунок переобладнання та реконструкцiїдробильно - сортувального комплексу,а також за рахунок пересувної дробільно-сортувальної установки, що дасть змогу збiльшення потужностi випуску щебеневої продукцiї в 2 рази. . Збiльшенняоб'ємiв виробництва продукцiї орiєнтовано на розширення ринкiв збуту локальним покупцям (Тернопльської та Івано-франківської обл.) та поУкраїнi.
На особливості стану розвитку галузі в якій здійснює діяльність емітент впливають
цiла низька проблем, вiд яких у високому ступенi залежить дiяльнiсть товариства, а саме, податкове навантаження, незбалансованiсть законодавчої бази, пiдвищенняцiн на енергоносiї, сировину та матерiали, пiдвищеннявартостi послуг на перевезення вантажiв, нестабiльна робота паливне - енергетичного комплексу, нестабiльнацiноваполiтика на ринку , паливно - мастильних матерiалiв, гумовотехнiчнихвиробiв, непрогнозованi коливання цiн, що анулюють вже укладенi договори.
рівень впровадження нових технологій,
ПАТ " Коржівський СГДК " забезпечує правильну експлуатацiю устаткування, здiйснюєтьсядiагностика стану обладнання та розроблена система планово-попереджувальних ремонтiв, забезпечується належна культура виробництва, виконання технiки безпеки. товариство планує продовжити свою дiяльнiсть по ремонту i технiчному обслуговуванню машин та устаткування для добувної промисловості.Основнi обсяги капiтальних вкладень спрямованi на розвиток кар'єру, реконструкцiю та модернiзацiю дробильно-сортувального комплексу. У травні 2018р планується завершення будівництва пересувної дробільно-сортувальної установки.
становище емітента на ринку є стабільним ,але залежить від ризиків
Ризиками в дiяльностi ПАТ " Коржівський СГДК " є надмiрне виробництво продукцiї конкурентами; , ризик несплати за поставлений товар; ризик зростання цiн на сировину, енергоносiї, iншiматерiали; ризик споживчих вимог до подукцiї, що випускається товариством; проблемою також є постiйнiзмiни в законодавствi України. В цiляхритмичної та збалансованої роботи товариством проводиться робота щодо мiнiмiзацiїризикiв, пов'язаних iзздiйсненням виробничо-господарської дiяльностi. Комерцiйна служба ПАТ "Коржівський СГДК"постiйно веде пошук постачальникiв сировини, товарiв, робiт, послуг для забезпечення оптимального балансу мiжцiнами та якiстю поставлених сировини, товарiв (робiт, послуг), пошук платоспроможних споживачiв для збiльшенняреалiзацiїпродукцiї, систематично вивчає ринкову кон'юктуру на продукцiю товариства, застосовує в практичнiйдiяльностi результати аналiзу та прогнозування, надає перевагу пiдписанню довгострокових контрактiв, перевiряєплатоспроможнiстьпартнерiв. Проводиться робота з полiпшенняякостiпродукцiї, яка вiдповiдає жорстким вимогам споживачiв. Товариство систематично вiдслiдковуєостаннiзмiни у вiтчизняномузаконодавствi та розробляє шляхи ефективної роботи в наявному правовому полi, прагне до конструктивного дiалогу з контролюючими органами у питаннях iнтерпретацiї норм законодавства. Що дозволяє планувати роботу на майбутнє .

Основним ризиком в дiяльностi пiдприємства є погоднi умови. Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками. Новi технологiї , новi товари - не впроваджуються. На перспективу товариство планує нарощувати бiльш енергоємке обладнання. Дiяльнiсть товариства носить сезонний характер. Основним i єдиним конкурентом є Докучаєвський флюсо-доломiтний комбiнат, що в Донецькiй областi, на балансi якого знаходиться 5 потужних кар"єрiв. Комбiнат постачає доломiт скловиробним заводам України.
Товариство має полiтичнi та макроекономiчнi ризики:
- податкове навантаження - високi податки та вимоги податкових органiв, що призводить до зростання податкових платежiв, штрафiв i пенi;
- полiтична нестабiльнiсть;
- зниження темпiв економiчного розвитку;
- зростання iнфляцiї та зниження впевненостi споживачiв у майбутньому
тощо.
Крiм того, на фiнансово-господарський стан Товариства негативно впливають наступнi фактори:
- вiдсутнiсть державної програми по пiдтримцi та розвитку галузi Основнi ризики в дiяльностi емiтента: високi цiни на всi матерiально-технiчнi ресурси для господарства Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення виробництва та ринкiв збуту Особливостi стану розвитку галузi: непомiрно високі цiни на ПММ, електроенергiю, технiку, запаснi частини Наприклад: Електроенергія -2011р -0,98 коп за КВт; 2012р-1,08 коп за КВт , 2013 р. - 1,10, 2014-1,37 2015-1,44, 2016р -1,96 грн за КВт, 2017 р - 2,02 за КВт. Дизпаливо 2011 р-9,28 за 1 л ;2012-9,38 грн за 1л, 2013 - 10,08 за1 л. ;2014-13,66; 2015- 14,50 грн, 2016 р- 15,29 за 1 л, у 2017 р -18,50 за 1 л .

Зберiгаються такi ризики, як скорочення попиту, сезоннiсть роботи, затратнiсть утримання матерiально-технiчної бази та забезпечення функцiювання товариства, конкуренцiя . В цих умовах заходи, якi здiйсненi товариством для зменшення ризикiв та захисту своєї дiяльностi передбачають, перш за все, формування оптимальної структури матерiально-технiчної бази i органiзацiї бiзнесу, суворий режим регулювання витрат ресурсiв та коштiв для забезпечення життєдiяльностi пiдприємства Постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання :
1. Західдорвибухпром ДП -послуги взривні роботи
2. ТОВ "Партнер-Оверсіз"-автопослуги
3.Магнум- послуги по просіюванн. продукції
4. ФОП "Маліновський П".-дизпаливо
5. ПрАТ "Автотехсервіс"-дизпаливо
6. ВАТ Тернопільобленерго Монастириський РЕМ -активна електроенергія
7.ТОВ ВК "Гірничодобувна промисловість" - оренда спецтехніки
8.ТзОВ "Енергетичні Мастила-Захід" - мастила
9. ПП "Іваськевич О.М" - оренда автотранспорту
10. ПП "Троян О.С" - ремонт двигунів, запчастин
11. ТзОВ "АЛЬФАТЕХ" - запчастини до Hyundai.
12. ОЛІМП МАРКЕТ - ремонт акумуляторів, запчастин.
13. ТОВ "ОХОРОННА ФІРМА "ГАЛИЧИНА" - послуги охорони
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; У 2012 р. придбано основних засобів первісною вартістю 1341 тис.грн, в тому числі : будинки та споруди 731 тис.грн, машини та обладнання 124 тис.грн, транспортні засоби 482 тис.грн, інші основні засоби 4 тис.грн (Белаз 7522 -271943,67 грн, Газ 33023 (Газель) -147500,00 грн, Грохот ГВ-Мх-7,2х3-М -401700,00 грн, Відбійний молоток -4404,32 грн, Відеокамера -15796,60 грн) Вибуло основних засобів на суму 150 тис.грн.
У 2013 р. надійшло основних засобів на суму 345 тис.грн а саме: машини та обладнання 24 тис.грн, транспортні засоби 278 тис.грн, інші основні засоби 43 тис.грн.
У 2013 вибуло основних засобів на суму 13 тис.грн (автомобіль Зіл-131 )
У 2014 не було вибуття основних засобів
Придбано основних засобів на суму 2225,0 а саме Компресор-2225
Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -1685895,58 грн
ЕКГ-5 -197413,32
ДСУ -637272,9
Навантажувач"Сталева Воля" -58976,58
Поліпшення Хюндая -94223,23
Автомобіль МАН -203148,96
Автомобіль белаз -415849,98
Автомобіль ГАЗ -13011,58
Бульдозер -52482,98

Станок бурильний-СБШ-200- 14006,89

У 2015 р. вибуло основних засобів на загальну суму 730602,64, а саме
Автомобіль Белаз-176455;
Автомобіль Белаз-149788,33 грн
Автомобіль Краз-66172,07
Автомобіль Краз-29592,06
Автомобіль Краз-233919,15
Бульдозер Б-170.01-Ер-33346,84
Бульдозер Дз-27С (т-130)-41239,19
У 2015 р. придбано основних засобів на суму 1356193,31 а саме
Автомобіль Белаз-176455;
Автомобіль Белаз-149788,33 грн
Аквадистилятор -8504,67 грн
Бензопила -3765,00
Бензтрімер -1900,00
Болгарка -2798,00
Відеокамера 415- РН -11690,30
Відеокамера 415- РН. -11182,30
ВідеокамераКамера SССВ2331Р -20416,35
Драбина-4130,00
Зварка інвертна -3560,00
Компютер -12000
Компютер в зборі -18000,00
Компютер -9460,00
Лічильник електроенергії -23400,00
Маневровий тепловоз ТГМ-4Б -798800,00
Мікрохвильова піч -2163,33
Мініелектростанція -18757,92
Ноутбук Lenowo -8300,0
Плита електрична -4415,83
Прожектор ГО 07- 2000-11-М -19812,71
Прожектор ГО 07-2000 -9594,78
Прожектор ГО 07-2000. -9594,78
Прожектор ГО 65 -2689,63
Прожектор ГО-07 2000- 11М. -9072,71
Радіотермінал -7091,67
Трансформатор ТЗН -8850,00
Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -1369224,89 грн
ДСУ -520049,33
ЕКГ-5 -85569,09
Навантажувач"Сталева Воля" -134611,00
Поліпшення Хюндая -28080,65
Автомобіль МАН -164647,68
Автомобіль белаз -383884,82
Бульдозер-52382,32
У 2016 р. придбано основних засобів на суму 1 059 756, 00 грн, а саме
1.Алкотестор, бетонозмішувач, компенсатор реактивної енергії, косп'ютер в зборі, котел твердопаливний "Данко-80", ноутбук.
Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -901 708,33 грн (тепловоз)
Вибуття основних засобів не було.
У 2017 р. Проведено капіт.ремонт ОЗ на суму -285854 грн (ДСУ)
Надійшло основних засобів на суму 286 тис.грн (машин та обладнання)
Вибуття основних засобів не було.

Товариство не планує значних iнвестицiй або придбань, якi пов"язанi з господарською дiяльнiстю товариства.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; немає
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 19469 тис.грн в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 6340 тис.грн,
машини та обладнання 9227 тис.грн,
транспортні засоби 3545 тис.грн.
Інструменти, прилади 25 тис.грн
інші основні засоби 332 тис.грн
Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить 15064 тис.грн. в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 3884 тис.грн,
машини та обладнання 7653 тис.грн,
транспортні засоби 3319 тис.грн.
Інструменти, прилади 17 тис.грн
інші основні засоби 190 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 77,4 %, в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 61,3 %,
машини та обладнання 82,9 %,
транспортні засоби 93,6 %.
Інструменти, прилади 68%
інші основні засоби 57,2 %
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 19183 тис.грн в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 6340 тис.грн,
машини та обладнання 8941 тис.грн,
транспортні засоби 345 тис.грн.
інструменти та обладнання 25 тис.грн
інші основні засоби 352 тис.грн
Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 13742 тис.грн. в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 3525 тис.грн,
машини та обладнання 7228 тис.грн,
транспортні засоби 2869 тис.грн.
інструменти та обладнання 11 тис.грн
інші основні засоби 109 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 71,6 %, в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 55,6 %,
машини та обладнання 80,8 %,
транспортні засоби 80,9 %.
інструменти та обладнання 44%
інші основні засоби 30,9 %

Орендовані основні засоби відсутні
. Обмежень на використання майна немає. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання основних засобiв складає близько 100%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення дiяльностi Товариства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

У звітному році надійшдо основних засобів (машини та обладнання) на суму 286 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося iз застосуванням податкового методу. За звітний період нараховано амортизації 1322 тис.грн
Iнших суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої (адмiнкорпус, трансформатор, внутрiшньогосподарськi дороги, резервуар ,дробілки) , машини та обладнання (башта Рожиновського ,бетономiшалка, бульдозер ОЗ - 110, бульдозер - Т - 130, бульдозер Т - 170, верстат слюсарний ,водопровiд i каналiзацiя,три два грохоти, екскаватори, електродвигун, електрошафи, збiрка, зварочний агрегат, каменедробiлка, конвеєри, конденсатори, котли, станок бурильний, станок токарний, станок точильний, станок фрезерний, трансформатори, шафа силова, ячейки високовольтнi, навантажувач, навантажувач фронтальний Stalowa Wola L-34 ) та транспортнi засоби (автомашина ИШ - 2715, автомобiлi Белаз 7521, автомобiль Волга, автомобiль ГАЗ 24001, автомобiлi КАМаз 5511, пять автомобiлiв Краз - 256, автокран , автопогрущик)., iншi основнi засоби ( електроплитка , котел водогрiйний, принтер лазерний , принтер, системний блок, холодильник) та інші.

Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв, та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.

Планiв з приводу капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв найближчим часом пiдприємство не має. Дiяльнiсть товариства не має значного впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Екологiчнi питання контролюються вiдповiдними органами з екологiчної безпеки. Утримання активiв пiдприємства призводить до негативних екологiчних наслiдкiв, а саме : забруднення навколишнього середовища через викиди в атмосферу. Основнi засоби товариство не орендує i частково здає в оренду. Проектна потужнiсть кар"єру становить 320 тис. м.куб. в рiк.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними причинами, якi впливають на дiяльнiсть пiдприємства є наявнiсть неплатоспроможностi клiєнтiв. Також iстотною причиною є , економiчна нестабiльнiсть, високий рiвень оподаткування, недостатнiй розвиток iнфраструктури, високий рiвень iнфляцiйних процесiв та вiд державної полiтики. Негативний вплив на фiнансовий стан товариства має високий ступiнь зношеностi основних засобiв. Крiм того, пiдприємства в Українi зараз вiдчувають вплив ризику появи конкурентiв, ризику перевищення кошторису витрат, ризику недостатностi розвитку iнфраструктури (наприклад, дорiг, комунальних та побутових послуг), ризику, що пов"язаний зi змiною державних правил та податкового впливу на дiяльнiсть пiдприємства.
Основнi фiнансово-економiчнi проблеми пов"язанi з невизначеною економiчною ситуацiєю в Українi на сьогоднiшнiй день, неплатоспроможнiстю замовника у зв"язку з загальним економiчним станом, неможливiстю виконання договорiв, форс-мажорними обставинами (стихiйне лихо, аварiї, i т.д.).
Серед найбiльш iстотних полiтичних проблем можна вiдокремити недосконалiсть податкового законодавства, зокрема, великий податковий тиск. Це приводить до зменшення обсягiв робiт, несвоєчасної сплати податкiв та зборiв. Зменшення податкового тиску дасть можливiсть мати бiльше вiльних коштiв у розпорядженнi пiдприємства, що дасть бiльше можливостей для розширення виробництва.
Значний вплив на дiяльнiсть емiтента мають економiчнi та соцiальнi фактори. Досвiд показує, що дiяльнiсть пiдприємства знаходиться пiд значним впливом циклiчних коливань та пiд значною залежнiстю вiд загальних економiчних умов, платоспроможностi споживачiв, яка залежить вiд доходiв населення, рiвня попиту на продукцiю пiдприємства. Основнi фактори, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства: суперечливiсть iснуючої системи оподаткування, недосконалiсть, нестабiльнiсть дiючих норм господарчого законодавства (внесення непередбачених змiн, заборона ранiш встановлених правил проведення фiнансових операцiй напротязi строку їхньої дiї).
Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть Товариства, є: Зростання цiн на енергоносiї на паливно-мастильнi матерiали, якi залишаються на загальнодержавному рiвнi досить високими i нестабiльними, значно гальмують складання прогнозiв i планiв на бiльш тривалi промiжки часу. Серед соцiальних проблем на першому мiсцi невисокий рiвень заробiтної плати працiвникiв Проблеми свiдчать про високий ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн у економiцi та податковiй полiтицi Держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики емiтента: - податкове навантаження; - полiтична нестабiльнiсть; - зростання iнфляцiй. Стратегiя в областi збуту полягає в розробцi перспективи планiв стосункiв з постiйними споживачами продукцiї; проведення маркетингових дослiджень, аналiз продукцiї конкурентiв та iншi заходи, що створюють ефективнi умови збуту. Основнi ризики в дiяльностi Товариства: - ризик надмiрного виробництва конкурентами; - ризику перевищення кошторису витрат; - ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв; - ризик вiдмови вiд уклади договору з замовником; - ризику, що пов'язаний зi змiною державних правил та зростання податкiв; - комерцiйнi ризики; - ризики, пов'язанi з людським фактором; - полiтичнi: нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї в країнi, вирiшення полiтичних суперечок в Парламентi гальмують приймання важливих та необхiдних законопроектiв. Прогнозованiсть полiтичної ситуацiї в країнi дасть можливiсть прогнозувати дiяльнiсть пiдприємства на значний промiжок часу. - Фiнансово-економiчнi: цiни на енергоносiї та паливно-мастильнi матерiали на загальнодержавному рiвнi нестабiльнi та дуже високi, що гальмує складання прогнозiв та планiв на тривалi промiжки часу. Висока зацiкавленiсть держави i пiдтримка вiтчизняного виробника, прийняття нового податкового кодексу, стабiльнiсть та прогнозованiсть цiн на енергоносiї дасть можливiсть зменшити собiвартiсть продукцiї, що сприятиме зросту обсягiв реалiзацiї. Також iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть емiтента, є несвоєчаснi розрахунки замовникiв за виконанi роботи
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафні санкції :по акту перевірки-31186,00 грн
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство iснує виключно за рахунок надходжень вiд реалiзацiї видобутої продукцiї. Кредитами товариство у звiтному роцi не користувалося. Кредитна полiтика не на користь пiдприємств, високi процентнi ставки не дають можливостi товариству користуватися кредитами. В умовах жорсткої платiжної кризи в економiцi України, вiдсутностi банкiвського кредитування власного товаровиробника, товариство незабезпечене обiговими коштами для нормального, безперебiйного процесу видобутку доломiту. Для пiдвищення лiквiдностi пiдприємства необхiдно максимально обмежити витрати, зменшити собiвартiсть готової продукцiї для чого нео необхiднi iнвестицiї. Пiдприємство не займалося iнвестуванням кошiв в iншi пiдприємства,галузi виробництва та бiзнесу. За 2016 рiк товариство спрацювало прибутково в сумi 792 тис. грн. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцii складає 40707 тис. грн.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про незабезпеченість Товариства високоліквідними активами в повній мірі;
- показник загальної ліквідності свідчить про спроможність Товариства частково покривати свої борги за рахунок мобілізації коштів в розрахунках з дебіторами та отриманих доходів від господарської діяльності;
- стан забезпеченості власними коштами характеризується оптимальними значеннями коефіцієнтів фінансової стійкості та структури капіталу, що свідчить про повну фінансову незалежність підприємства від інших суб'єктів господарської діяльності та можливість позичати додаткові ресурси.
Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї, вiдмови вiд зайвих витрат, змiни цiнової полiтики. Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги ефективнiй виробничiй дiяльностi, пошуку резервiв зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов'язань.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених але не виконаних договорiв за звiтний перiод немає. Товариством "Портфель" замовлень на перспективу не формується.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Для покращення фiнансово-економiчного стану кар"єр планує розширити платотоспроможну клiєнтуру. Стратегiя подальшої дiяльностi емiтента : монiторинг ринкiв збуту, пошуки нових споживачiв, збiльшення обсягiв реалiзованої продукцiї, зменшення енергомiсткостi продукцiї, застосування нових технологiй для пiдвищення якостi продукцiї. Iстотними факторами , якi можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента є : платоспроможнiсть покупцiв, податкова полiтика в напрямку зменшення податкового тиску.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження i розробки протягом звiтного року не проводились.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Судовi справи протягом звiтного року вiдсутнi.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Нарахування та сплата податкiв проводилась згiдно чинного законодавства. Податковими пiльгами товариство не користується. Держзамовлень пiдприємство не отримувало. ПАТ "Коржiвське СГДК" облiгацiй не емiтувало. Валютного рахунку пiдприємство немає. Позови не виставлялися. В асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концернiи та iншi i об"єднання товариство не входить. Процентних, дисконтних, цiльових облiгацiй чи iнших цiнних паперiв товариство не випускало. Майно пiдприємства не знаходиться пiд заставою, обмежень на його використання немає. Орендованих та основних засобiв невиробничого призначення в товариствi немає.