ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5441 4405 0 0 5441 4405
будівлі та споруди 2815 2456 0 0 2815 2456
машини та обладнання 1713 1574 0 0 1713 1574
транспортні засоби 676 226 0 0 676 226
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 237 149 0 0 237 149
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5441 4405 0 0 5441 4405
Опис Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду становить 19469 тис.грн в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 6340 тис.грн,
машини та обладнання 9227 тис.грн,
транспортні засоби 3545 тис.грн.
Інструменти, прилади 25 тис.грн
інші основні засоби 332 тис.грн
Знос основних засобів на кінець звітного періоду становить 15064 тис.грн. в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 3884 тис.грн,
машини та обладнання 7653 тис.грн,
транспортні засоби 3319 тис.грн.
Інструменти, прилади 17 тис.грн
інші основні засоби 190 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 77,4 %, в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 61,3 %,
машини та обладнання 82,9 %,
транспортні засоби 93,6 %.
Інструменти, прилади 68%
інші основні засоби 57,2 %
Первісна вартість основних засобів на початок звітного періоду становить 19183 тис.грн в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 6340 тис.грн,
машини та обладнання 8941 тис.грн,
транспортні засоби 345 тис.грн.
інструменти та обладнання 25 тис.грн
інші основні засоби 352 тис.грн
Знос основних засобів на початок звітного періоду становить 13742 тис.грн. в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 3525 тис.грн,
машини та обладнання 7228 тис.грн,
транспортні засоби 2869 тис.грн.
інструменти та обладнання 11 тис.грн
інші основні засоби 109 тис.грн
Ступінь зносу основних засобів на початок звітного періоду становить 71,6 %, в тому числі:
будинки, споруди та передавальні пристрої 55,6 %,
машини та обладнання 80,8 %,
транспортні засоби 80,9 %.
інструменти та обладнання 44%
інші основні засоби 30,9 %

Орендовані основні засоби відсутні
. Обмежень на використання майна немає. Виробничi потужностi в цiлому задовiльняють потреби пiдприємства, ступiнь використання основних засобiв складає близько 100%. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення дiяльностi Товариства. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Мiсцезнаходження основних засобiв вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства.

У звітному році надійшдо основних засобів (машини та обладнання) на суму 286 тис.грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводилося iз застосуванням податкового методу. За звітний період нараховано амортизації 1322 тис.грн
Iнших суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої (адмiнкорпус, трансформатор, внутрiшньогосподарськi дороги, резервуар ,дробілки) , машини та обладнання (башта Рожиновського ,бетономiшалка, бульдозер ОЗ - 110, бульдозер - Т - 130, бульдозер Т - 170, верстат слюсарний ,водопровiд i каналiзацiя,три два грохоти, екскаватори, електродвигун, електрошафи, збiрка, зварочний агрегат, каменедробiлка, конвеєри, конденсатори, котли, станок бурильний, станок токарний, станок точильний, станок фрезерний, трансформатори, шафа силова, ячейки високовольтнi, навантажувач, навантажувач фронтальний Stalowa Wola L-34 ) та транспортнi засоби (автомашина ИШ - 2715, автомобiлi Белаз 7521, автомобiль Волга, автомобiль ГАЗ 24001, автомобiлi КАМаз 5511, пять автомобiлiв Краз - 256, автокран , автопогрущик)., iншi основнi засоби ( електроплитка , котел водогрiйний, принтер лазерний , принтер, системний блок, холодильник) та інші.
ПАТ "Коржівський СГДК" має уволодiннi власнi основнi, що знаходяться за адресою Тернопільська обл. Монастириськийр-н с.Коржова.
Термiни користування основних засобiв визначаються комiсiєю по основним засобам: будiвлями i спорудами в середньому 60-80 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-8 рокiв, транспортними засобами - 5-10 рокiв, та вiдображаються в картках облiку об`єктiв основних засобiв. За збереження основних засобiв вiдповiдають матерiально-вiдповiдальнi особи.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 3461 3321
Статутний капітал (тис.грн.) 232 232
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 232 232
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 3229 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 3229 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.