ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33539238
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 46024, м. Тернопiль , вул. Генерала Тарнавського,23, прим.71
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3620, 30.06.2005
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1191, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0692, 25.05.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) -
Номер та дата договору на проведення аудиту 07АТ, 16.11.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 16.11.2017 - 14.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 14.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 18000
Текст аудиторського висновку (звіту) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЗАХІДАУДИТ" 46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71 тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net код ЄДРПОУ 33539238; п/р 26002000021448 в АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року Адресат Загальні збори акціонерів, Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку РОЗДІЛ 1 "ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ" Думка Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ - 21150620, місцезнаходження: 48313, Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Коржова), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2017 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим способом), Звіт про власний капітал за 2017 рік та Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. На нашу думку, фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР", що додається, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ"), та етичними вимогами, що застосовуються в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші етичні обов'язки відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому, ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково. Інша інформація Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за визначення здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформа-цію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. РОЗДІЛ 2 "ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ" Статутний капітал Товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України. У відповідності до Статуту Товариства, станом на 31.12.2017 року статутний капітал становить 231535,25 грн. (двісті тридцять одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять гривень 25 коп.) Станом на 31.12.2017 року статутний капітал сплачений повністю. Вартість чистих активів ПАТ "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР", розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р., на основі показників Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року складає 3461 тис. грн. Внаслідок порівняння вартості чистих активів ПАТ "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР" із розміром статутного капіталу слід зробити висновок, що Товариство виконує вимоги Статті 155 Цивільного кодексу України. Протягом 2017 року відбулися наступні дії, визначені у частині І статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. На пiдставi рiшення Загальних зборiв акціонерів Товариства від 26.04.2017 року (Протокол №1 26.04.2017 року) у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства відбулась зміна складу посадових осіб емітента. Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2017 року (протокол № 26-04-2017 вiд 26.04.2017 року) у зв'язку із переобранням складу Наглядової ради Товариства відбулась зміна складу посадових осіб емітента. Відповідна інформація розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В ході аудиту належним чином ідентифіковані та оцінені аудитором ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, у відповідь на які розроблені та виконані належні процедури, в ході виконання яких суттєвих викривлень не виявлено. Аудитори підтверджують повноту та достовірність відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності не виявлено. РОЗДІЛ 3 "ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ" Основні відомості про аудитора: Найменування: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Західаудит" (код ЄДРПОУ 33539238). Місцезнаходження: 46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23 прим.71; тел./факс: +38 0352 511941; www.zahidaudit.te.ua; e-mail: zahidaudit@ukr.net Свідоцтво про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: № 3620 від 30 червня 2005 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0692 згідно Рішення Аудиторської палати України № 346/4 від 25.05.2017 року. Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: Рішення Аудиторської палати України № 255/1 від 06.09.2012 року. Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0038, видане відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.07.2013 року № 2088 строком дії 3 04.07.2013 по 23.04.2020 рр. Основні відомості про Товариство: Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОРЖIВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР". Код за ЄДРПОУ: 21150620. Місцезнаходження: 48313, Тернопільська обл., Монастириський р-н, с. Коржова. Дата державної реєстрації: 02 серпня 1995 року. Основні види діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Середня кількість працівників: 103. Відомості про умови договору про проведення аудиту: Договір № 07АТ від 16 листопада 2017 року. Аудиторська перевірка проводилась з "16" листопада 2017 року по "14" березня 2018 року в бухгалтерії ПАТ "Коржiвський спеціалізований гірничо-дробарний кар'єр". Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є: аудитор Вівчар А.Б. Сертифікат аудитора Серія А № 006780 від 23/12/2010 Директор ПП "Аудиторська фірма "Західаудит", аудитор Салюк Б.Є. Сертифікат аудитора Серія А № 004506 від 26/01/2001 Адреса аудитора 46024, Україна, м. Тернопіль, вул. Генерала Тарнавського, 23, прим. 71. Дата аудиторського висновку 14 березня 2018 року.
д/н
д/н
д/н