ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств) X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки Товариство не є учасником iнших юридичних осiб,. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки в Товариствi не створено спецiальної посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, оскiльки емiтент не займає монопольне (домiнуюче) становище i рейтингова оцiнка емiтента та цiнних паперiв не здiйснювалась. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, тому що дивiденди за 2017 рiк i 2016 рiк не нараховувались i не виплачувались згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, та Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутнi, оскiльки Товариство не випускало iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери. Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, оскiльки Товариство не здiйснювало викупу власних акцiй чи продажу ранiше викуплених товарситвом акцiй. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, не надається, тому що в звiтному перiодi рiшення про вчинення значних правочинiв не приймалося i значнi правочини не вчинялися. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. Iнформацiя згiдно п.п.18-27 вiдсутня, оскiльки Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв чи сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок вiдсутнi, оскiльки Товариство надає повний текст висновку згiдно п. 29 змiсту. Рiчна фiнансова звiтнiсть за НП(С)БО не надається, оскiльки Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, вiдсутня, тому що емiтент не здiйснював випуску боргових цінних паперів. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.