ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крушельницький Орест Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** майстер, начальник цеху ВАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2013, 5 років
9) опис Директор вправi без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства, наймає та звiльняє спiвробiтникiв, розпоряджається майном Товариства в межах своїх повноважень, заключає вiд iменi Товариства договори та забезпечує їх виконання, представляє Товариство у вiдносинах з пiдприємствами, установами з усiх питань дiяльностi в межах своєї компетенцiї. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Посади на будь-якому iншому пiдприємствi не обiймає. Стаж роботи 36 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв::, начальник цеху ВАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр", голова правління ПАТ "Коржiвський спецiалiзований гiрничо-дробарний кар"єр" Змін на даній посаді протягом звітного періоду не було.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Берчук Марiя Ярославiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ "Полiграфiст"- головний бухгалтер, ТФ Науково-виробничого обєднання "Концерн "Магнезiт"- головний бухгалтер, ТзОВ "Укрпрiнт-Захiд, головний бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.06.2009, безстрококо
9) опис Головний бухгалтер вiдповiдає за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, складає i подає у вiдповiднi органи фiнансову та податкову звiтнiсть. Обіймає посади ТОВ "Західсир"-головний бухгалтер за сумісництвом (місцезнаходження м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3) ; Полупанівська філія ТОВ "ВК "Гірничодобувна промисловість""-заступник головного бухгалтера за сумісництвом (місцезнаходження: Тернопільська обл. Підволочиський район, Полупанівці) Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Стаж роботи 31 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:: головний бухгалтер ВАТ "«КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР ", головний бухгалтер ПАТ «КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР’ЄР " головний бухгалтер ПАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ГІРНИЧО-ДРОБАРНИЙ КАР'ЄР " Змiни на посадi протягом звiтного року не вiдбувались.


1) посада* Голова наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іванов Артем Валерійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1979
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е. Дзержинського", помiчник генерального директора з корпоративно-соцiальних питань; ТОВ "РЕГIОН" - заступник директора з правових питань та корпоративних прав.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2017, до наступних рiчних зборiв Товариства
9) опис Голова Наглядової ради представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням загальних зборiв, контролює i регулює дiяльнiсть виконавчого органу, затверджує плани та звiти про їх виконання, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Стаж роботи - 21 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: ПАТ "Днiпровський металургiйний комбiнат iм. Ф.Е. Дзержинського", помiчник генерального директора з корпоративно-соцiальних питань; ТОВ "РЕГIОН" - заступник директора з правових питань та корпоративних прав. Посадова особа обіймає посаду заступника виконавчого директора Корпорація "Індустріальна спілка Донбасу"(місцезнаходження Донецька обл., м.Краматорськ, вул.Орджонікідзе, 6) Іванов Артем Валерійович - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - член наглядової ради Iванов Артем Валерiйович. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду : - член наглядової ради - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Iванов Артем Валарiйович. Рiшенням Наглядової ради вiд 26.04.2017 р. (протокол № 26-04-2017 вiд 26.04.2017 р.) прийнято рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства представника акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Iванова Артема Валерiйовича


1) посада* Член Наглядової ради- представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шевченко Максим Тарасович
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** фiнансовий директор ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2017, до наступних рiчних зборiв Товариства
9) опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Стаж роботи - 11 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради Шевченко Максим Тарасович займає посаду фiнансового директора ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть". , яке знаходиться за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Ю. Фучика, 1. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:: фiнансовий директор ТОВ ВК "Гiрничодобувна промисловiсть". Шевченко Максим Тарасович - представник акцiонера компанiї АНКОНОР ДОЛОМIТЕС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (ANKONOR DOLOMITES HOLDINGS LIMITED) Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - член наглядової ради Шевченко Максим Тарасович . Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду - член наглядової ради - представник акцiонера компанiї АНКОНОР ДОЛОМIТЕС ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД (ANKONOR DOLOMITES HOLDINGS LIMITED) Шевченко Максим Тарасович


1) посада* Член Наглядової ради, представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шмигiн Євген Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1978
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Регiон".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2017, до наступних рiчних зборiв Товариства
9) опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Стаж роботи - 24 р. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Член Наглядової ради Шмигiн Євген Олександрович займає посаду Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ "Регiон" , яке знаходиться за адресою: 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 321 Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:: ТОВ "РЕГIОН" - директор, першим заступником директора - заступник директора з фiнансiв та економіки. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - Член наглядової ради Шмигiн Євген Олександрович. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду - - член наглядової ради - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Шмигiн Євген Олександрович


1) посада* член Наглядової ради, незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Скрипниченко Талiна Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "РЕГIОН" - начальник вiддiлу контролю закупiвельної діяльності;
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2017, до наступних рiчних зборiв Товариства
9) опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж роботи 42 Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ "РЕГIОН" - начальник вiддiлу контролю закупiвельної діяльності; Обіймає поссаду начальника вiддiлу контролю закупiвельної діяльності ТОВ "РЕГIОН" (місцезнаходження 79069, м.Львів, вул.Шевченка, 321) Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження - член наглядової ради - незалежний директор Скрипниченко Талiна Григорiвна . Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду член наглядової ради - незалежний директор Скрипниченко Талiна Григорiвна


1) посада* член Наглядової ради, незалежний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Голiков Дмитро Дмитрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи дн
4) рік народження** 1983
5) освіта** вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "РЕГIОН" - начальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт;
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2017, до наступних рiчних зборiв Товариства
9) опис Член Наглядової ради затверджує правила процедури та iншi внутрiшнi документи товариства, визначає органiзацiйну структуру товариства, вирiшує питання про придбання Товариством акцiй, що випускаються ним, визначає умови оплати працi посадових осiб Товариства, дає згоду на здiйснення операцiй по вiдчуженню основних фондiв, корпоративних прав, цiнних паперiв Товариства та iнших пiдприємств, якi знаходяться у власностi Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалася. Стаж роботи - 13 рокiв. Непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини не має Посадова особа обіймає посаду ТОВ "РЕГIОН" - начальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт (місцезнаходження:79069, м.Львів, вул.Шевченка, 321) Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:ТОВ "РЕГIОН" - начальник юридичного вiддiлу, провiдний юрисконсульт Голіков Дмитро Дмитрович - представник акцiонера компанiї "ВIРКОТА ХОЛДИНГЗ ЛIМIТЕД" (VIRCOTA HOLDINGS LIMITED) Посадова особа не дає згоди на розкриття паспортних даних Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) припинено повноваження Член наглядової ради - незалежний директор Голiков Дмитро Дмитрович Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства від 26.04.2017 р. (протокол №1 26.04.2017 р.) обрано на посаду - член наглядової ради - незалежний директор Голiков Дмитро Дмитрович


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
директорКрушельницький Орест Володимирович-000000
Головний бухгалтерБерчук Марiя Ярославiвна-000000
Голова наглядової радиІванов Артем Валерійович-000000
Член Наглядової радиШевченко Максим Тарасович-000000
Член Наглядової радиШмигiн Євген Олександрович-000000
член наглядової радиСкрипниченко Талiна Григорiвна-000000
член Наглядової радиГолiков Дмитро Дмитрович-000000
Усього 0 0 0 0 0 0