ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2017
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний чергових загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової ради . Додаткових пропозицiй, щодо порядку денного, не надходило.

Порядок денний Загальних зборів:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів: обрання голови і секретаря Загальних зборів, обрання лічильної комісії, визначення регламенту виступів, обговорення та голосування з питань порядку денного на Зборах.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік
4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
5. Розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками роботи Товариства за 2016 рік.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.
Результати розгляду питань порядку денного:
1 1) призначити головою Загальних зборів Заблуду Ганну Іванівну і секретарем Загальних зборів Павельчака Михайла Івановича.
2) обрати членами лічильної комісії осіб, які входять до складу реєстраційної комісії, а саме Боброва Вячеслава Віталійовича, Берчук Марію Ярославівну та Питлюка Володимира Васильовича. Підтвердити повноваження зазначених осіб щодо підрахунку голосів та оформлення результатів голосування з цього питання порядку денного. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів по всіх питаннях порядку денного та складання протоколу Загальних зборів.
3) затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:
3.1) Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, оголошення результатів голосування та прийнятих рішень. Голова Загальних зборів оголошує перерву кожні 3 (три) години безперервної роботи та в інших випадках на власний розсуд.
3.2) Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів.
3.3) Розгляд кожного питання порядку денного відбувається згідно з наступним регламентом:
" доповідь/співдоповідь - до 15 хвилин;
" відповіді на запитання - до 2 (двох) хвилин на одне запитання (але не більше 15 хвилин на всі питання);
" виступи - до 3 (трьох) хвилин кожен виступ (але не більше 15 хвилин).
За рішенням голови Загальних зборів, час, що надається для доповіді, для відповідей на питання або виступи може бути подвоєно.
3.4) Питання ставляться доповідачам у письмовій формі (шляхом надання записок голові Загальних зборів) до моменту закінчення відповідної доповіді. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові акціонера або особи, що його представляє, і не містити оцінки доповіді або доповідача. Запитання, які не стосуються питання порядку денного, не розглядаються. Голова Загальних зборів може надати можливість задати питання без дотримання письмової форми в рамках часу, відведеного регламентом.
3.5) Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Після обговорення голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання порядку денного, що розглядається. За наявності декількох проектів рішень, вони виносяться на голосування в порядку черговості їх надходження до Товариства. При цьому, якщо проект рішення набрав необхідну кількість голосів для його прийняття, голосування з альтернативних проектів рішень не проводиться.
3.6) Перед початком голосування представник лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування бюлетенями, в тому числі, порядок кумулятивного голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
3.7) Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
3.8) Якщо в голосуванні на Загальних зборах бере участь значна кількість акціонерів, і підрахунок голосів потребує значного часу, лічильна комісія може оголосити попередні результати голосування на Загальних зборах. При цьому попередні результати голосування можуть оголошуватися лише в разі, якщо підраховано не менше, ніж 75 (сімдесят п'ять) відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
3.9) Інші процедурні питання вирішуються головою Загальних зборів одноособово.
2 питання: Вирішили:
Прийняти до відома та затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 фінансовий рік.
3 питання: Вирішили:
Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4 питання:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:
" сукупні активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 20 062 000 гривень.
" чистий прибуток Товариства за 2016 рік: 531 000 гривень.
5 питання: Вирішили:
Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік у сумі 531 000 гривень наступним чином: 531 000 гривень направити на покриття збитків попереднього періоду
6 питання: Вирішили:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Іванова Артема Валерійовича, Шевченка Максима Тарасовича, Шмигіна Євгена Олександровича, Голікова Дмитра Дмитровича; Скрипниченко Таліни Григорівни з моменту прийняття цього рішення.
7 питання: Вирішили:
Визначити, що Наглядова рада Товариства буде складатися з п'ятьох членів.
8 питання: Вирішили:
Обрати членами Наглядової ради Товариства з дати цього рішення, наступних осіб:
o Іванова Артема Валерійовича;
o Скрипниченко Таліну Григорівну;
o Шмигіна Євгена Олександровича;
o Голікова Дмитра Дмитровича;
o Шевченко Максима Тарасовича.
9 питання: Вирішили:
Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, згідно з положеннями, що визначені у формі договору з членом Наглядової ради, яку представлено на розгляд Загальних зборів. Обрати голову Загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради згідно з затвердженою формою.
Позачергові збори не скликалися.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.