ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Трансферт"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37001565
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, М.Київ, 01133, бульвар Лесi Українки 21-б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263384
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 044 284-69-51
Факс 044 284-69-51
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах власникам, емітенту та зберіганні цінних паперів на цих рахунках

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акціонерне товариство Страхова компанiя "Провiдна"-
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 23510137
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 03049, просп. Повiтрофлотський, 25
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 520951
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2009
Міжміський код та телефон 044 492 18 18
Факс 492 18 18
Вид діяльності страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
Опис Надання послуг по страхуванню згідно угоди. Фiлiал ПрАТ Страхова компанiя "Провiдна", що знаходиться за адресою: м. Монастириська, вул. Шевченка, 35, телефон: 0-(3555)-2-13-25 працює на пiдставi лiцензiї основного лiцензiата.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство " Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, м. Київ, д/н, м.Київ, 04071, вул. Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40, 279-13-25,
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис Вiдповiдно до чинного законодавства України Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний депозитарiй України" присвоєно статус центрального депозитарiю. 1 жовтня 2013 року Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано поданi Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України" Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 01.10.2013 №2092).Депозитарiй надає послуги на пiдставi Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЗАХIДАУДИТ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 33539238
Місцезнаходження Україна, Тернопільська область, д/н, м. Тернопiль, 46024, вул. Генерала М.Тарнавського, буд. 23, прим. 71.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3620
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2005
Міжміський код та телефон (0352) 51-19-41
Факс 51-19-41
Вид діяльності Професійна діяльність - аудиторська діяльність
Опис Аудиторськi послуги надаються вiдповiдно до укладеного договору щодо проведення щорічного аудиту фінансової звітності.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21672206
Місцезнаходження Україна, м. Київ, Печерський, м.Київ, 01004, вул.Шовковична, 42-44
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АД 034421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012
Міжміський код та телефон (044) 277-50-00
Факс 277-50-01
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Опис Цінні папери емітента включено ПАТ "Фондова біржа ПФТС" до категорії позалістингових цінних паперів. Переводити їх до категорії лістингових цінних паперів Емітент не планує. Підписувати із ПАТ "Фондова біржа ПФТС" Договір про підтримання лістингу, предметом якого є умови, склад та порядок обміну інформацією стосовно емітента, його цінних паперів та обігу цінних паперів емітента Товариство не має наміру. Надає послуги з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку - дiяльнiсть професiйного учасника фондового ринку (органiзатора торгiвлi) iз створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв'язання спорiв мiж членами органiзатора торгiвлi.