ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК"

Код за ЄДРПОУ: 21150620
Телефон: 03555 2 35 32
e-mail: ksgdk@ukr.net
Юридична адреса: Україна, 48313, Тернопільська обл., Чортківський р-н, село Коржова, вул.Кар'єрська, будинок 1
 
Дата розміщення: 17.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Коржівський СГДК" за ЄДРПОУ 21150620
(найменування)

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА 2017 рік
ПРИМІТКА 1. "ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО"
ПАТ "Коржiвський СГДК" веде розробку Завадівського родовища доломітів. Товариство спеціалізується по випуску щебеню фракцій 10-20 мм, 20-40 мм, 40-70 мм. Починаючи з 1962 року, доломітні родовища інтенсивно розроблялись. Коржівським кар'єром Тернопільського комбінату шляхо-будівельних матеріалів Тернопільського Облшляхбуду, як сировина виключно для виробництва шляхо-будівельних матеріалів. В квітні 1982 року запровадженням Ради Міністрів, Коржівський гірничо-дробарний цех Тернопільського КШБМ, експлуатуючий Завадівське родовище доломітів, переданий на баланс Мінчормету для поповнення потужностей по добичі доломітів, що видобували на Докучаєвському флюсо-доломітному комбінаті в Донецькій області. Враховуючи обмежені перспективи родовища як джерела металургійної сировини в 1985 році воно знову передано Тернопільському Облшляхбуду для подальшої експлуатації. В 1995 році створено ВАТ "Коржівськй СГДК", яке з березня 2000 року працює в складі концерну "Магнезіт". 19.03.2004 року прийнято рішення про вихід з НВО Концерн Магнезіт. ВАТ "Коржівський СГДК" функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством і статутом товариства (Свідоцтво про державну реєстрацію № 21150620 видане Монастириською Районною радою народних депутатів 2 серпня 1995 року). Рішення № 291 із змінами від 26 травня 2000 року. 26.04.2004 року Монастириською районною державною адміністрацією відбулася перереєстрація ВАТ "Коржівський спеціалізований гірничо-дробарний кар"єр" за №0092. Важливих подій розвитку, в тому числі злиття, полілу, приєднання, перетворення, виділу у звітному році не було. У 2011 році році у звязку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" змінено найменування з ВАТ на ПАТ.
Органом управління товариства є голова правління. Основні підрозділи: кар'єр; дробарно-сортувальна дільниця; майстерні; автопарк; бухгалтерія. Змін в організаційній структурі в звітному році не було. Філій, представництв, дочірніх підприємств, інших відокремлених структурних підрозділів у ПАТ "Коржівський СГДК" немає.
Основним видом товару являється доломiт, який i використовується на будiвництвi, а також як сировина на склозаводах. Дроблення гірничої маси проводиться на дробільно-сортувальній установці. Каналами збуту та методами продажу є попереднє укладення угод з замовниками. Нові технології, нові товари - не впроваджуються. На перспективу товариство планує нарощувати більш енергоємне обладнання. Основним ризиком в діяльності підприємства є погодні умови. Діяльність товариства носить сезонний характер.
ПРИМІТКА 2. "КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"
У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
ПРИМІТКА 3. "ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА"
Основні принципи облікової політики Товариства на 2017 рік затверджені наказом по Товариству № 1 від 01 січня 2017 року.
У примітках до річної фінансової звітності підприємством застосовані правила бухгалтерського обліку відповідно до вимог нормативно-правових актів, які враховують правила бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності за Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Форми і примітки звітності базуються на даних бухгалтерського обліку, який здійснювався згідно з обліковою політикою підприємства на 2017 рік. Бухгалтерський облік підприємство веде в національній валюті - гривні. Одиниці виміру у яких подається фінансова звітність - тисячі гривень.
У межах чинного законодавства, Міжнародних стандартів фінансової звітності, наказу про облікову політику підприємство визначає:
- основні принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку і формування статей звітності;
- єдині методи оцінки активів, зобов'язань та інших статей балансу підприємства;
- порядок нарахування доходів і витрат підприємства;
- критерії визнання активів безнадійними до отримання;
- порядок створення та використання спеціальних резервів;
- вимоги та вказівки щодо обліку окремих операцій.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і зобов'язання підприємства оприбутковуються та обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення та справедливою (ринковою) вартістю. Вартість активів і зобов'язань, нарахованих в іноземній валюті, перераховується в національну валюту по курсу Національного банку України на момент складання балансу.
Крім методів та способів оцінки, що застосовуються при виникненні (визнанні) активів для оприбуткування їх вартості за балансом, підприємство використовує різні методи приведення вартості активів у відповідність до їх реального стану: нарахування доходів і витрат з дотриманням їх відповідності, формування резервів, переоцінка активів до їх справедливої вартості, амортизація необоротних активів тощо.
ПРИМІТКА 4. "ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ"
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Товариство використовує оцінки та робить припущення, які здійснюють вплив на показники, які відображені в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та базуються на інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх подій.
ПРИМІТКА 5. НОВІ СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не набули чинності і не були прийняті Товариством достроково. Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової політики Товариства за перший період, що починається після дати набрання чинності поправки. На даний момент керівництво оцінює потенційний вплив на фінансову звітність товариства внесених поправок до МСФЗ. Інформація щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій, які, як передбачається, мають відношення до фінансової звітності Товариства, представлена нижче.
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" застосовується до річних періодів, які починаються з 01.01.2018 року. Відповідно до даного стандарту, фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Вбудовані похідні фінансові інструменти більше не відокремлюються від фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів;
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клієнтами" застосовується до річних періодів, які починаються з 01.01.2018 року. Цей новий стандарт вводить основний принцип обов'язкового визнання виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг клієнту. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин змінюється, слід визнавати мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв'язку з гарантіями за контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від контракту;
МСФЗ 16 "Оренда" застосовується до річних періодів, які починаються з 01.01.2019 року. Цей новий стандарт визначає принципи визнання, оцінки, представлення та розкриття інформації про оренду. За всіма договорами оренди, орендар отримує право на користування активом з початку оренди і, у разі здійснення орендних платежів протягом певного періоду часу, також отримує фінансування. Відповідно, МСФЗ 16 скасовує класифікацію оренди на операційну та фінансову оренду, передбачену вимогами МСБО 17, натомість, вводить єдину модель обліку оренди. Орендарі будуть зобов'язані визнавати: (a) активи та зобов'язання за всіма договорами оренди протягом періоду, що перевищує 12 місяців, крім випадків, якщо базовий актив є малоцінним; і (б) амортизацію активів, які є предметом оренди, окремо від процентів, що нараховуються на зобов'язання за орендою, у звіті про фінансові результати.
ПРИМІТКА 6. "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"
Придбані (створені) основні засоби та нематеріальні активи зараховуються на баланс за їх первісною вартістю. Первісна вартість об'єкта основних засобів і нематеріальних активів, створених підприємством, включає прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього активу та доведенням його до придатного для використання за призначенням стану.
Після первісного визнання об'єкта основних засобів та нематеріального активу його подальший облік здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та незавершених капітальних інвестицій). За кожним об'єктом необоротних активів визначається вартість, яка амортизується.
Амортизацію основних засобів підприємство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, який діяв на протязі 2017 року, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Амортизація не нараховується, якщо балансова вартість необоротних активів дорівнює їх ліквідаційної вартості.
Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс). Правила нарахування амортизації та річні норми визначенні в Обліковій політиці підприємства. На протязі 2017 року метод амортизації не змінювався.
Перегляд норм та терміну корисного використання підприємство здійснює в разі проведення витрат по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів, яке призводить до вдосконалення активу, збільшення строку його корисного використання, покращення його первісних властивостей, тобто збільшують майбутню економічну вигоду від його використання. Витрати по модернізації, реконструкції та поліпшенню основних засобів включаються до їх балансової вартості в момент фактичного їх здійснення.
Малоцінні матеріальні активи амортизуються 100% при введенні в експлуатацію. До складу малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться ті активи, первісна вартість яких не перевищує 6000 грн.
Основних засоби та інші необоротні матеріальні активи класифікуються наступним чином:
- земельні ділянки;
- капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом;
- будівлі, споруди та передавальні пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- інші основні засоби;
- малоцінні необоротні матеріальні активи.
Вартість ремонту (капітального, поточного), якщо його здійснення направлено на повернення активу його первісних властивостей та не призводить до їх поліпшення, визнаються витратами того періоду, коли вони були понесені.
Переоцінка первісної вартості та перегляд термінів корисного використання основних засобів на протязі 2017 року підприємство не здійснювало.
Інформація про основні засоби підприємства:
тис. грн.
Показник Будинки та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти прилади та інвентар Інші основні засоби Разом
Первісна вартість
на 31.12.2016 6340 8941 3545 25 332 19183
Надходження - 286 - - - 286
Вибуття - - - - - -
на 31.12.2017 6340 9227 3545 25 332 19469
Накопичений знос
на 31.12.2016 3525 7228 2869 11 109 13742
Нараховано знос за період 359 425 450 6 82 1322
Знос по вибулих - - - - - -
на 31.12.2017 3884 7653 3319 17 191 15064
Залишкова вартість
на 31.12.2016 2815 1713 676 14 223 5441
на 31.12.2017 2456 1574 226 8 141 4405


ПРИМІТКА 7. "ЗАПАСИ"
Облік запасів здійснюється на підставі діючого наказу із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності. Запасами визнаються активи підприємства, які утримуються для однієї з наступних цілей:
- для споживання під час виробництва, виконання робіт, надання послуг, а також для забезпечення функціонування адміністрації підприємства (сировина, матеріали, паливо, комплектуючі та ін.);
- для завершення процесу виробництва з наступним продажем продукту виробництва (незавершене виробництво, напівфабрикати);
- для подальшого продажу в звичайних умовах господарської діяльності (продукція та товари).
Не визнаються виробничими запасами сировина та матеріали, отримані в переробку як давальницька сировина, а також товари, отримані по договорах комісії. Вони обліковуються на позабалансових рахунках.
На підприємстві застосовується періодична систему обліку запасів, при якій оцінка запасів з метою вибуття відображається в обліку одноразово при формуванні фінансової звітності. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення і однакові умови використовування, застосовується тільки один метод оцінки запасів при їх вибутті. Відповідно до цього оцінку всіх запасів при їх вибутті, здійснюють за методом ФІФО. Запаси повинні оцінюватися за найменшим із двох показників: собівартістю або чистою вартістю реалізації.
Інформація про запаси:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Сировина і матеріали 15 9
ПМП 337 247
Запчастини 241 190
Малоцінні та швидкозношувані предмети 14 14
Незавершене виробництво 6 6
Готова продукція 8516 12960
Разом 9129 13426
ПРИМІТКА 8. "ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ"
Дебіторську заборгованість визнають як актив, якщо існує вірогідність отримання майбутніх економічних вигод і може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги визнається за актив одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг і оцінюється за ціною реалізації на підставі первинних бухгалтерських документів на відвантаження товарів або продукції, надання послуг. Сумнівною дебіторською заборгованістю вважають поточну дебіторську заборгованість, щодо якої існує невпевненість в її поверненні боржником. Безнадійною дебіторською заборгованістю вважається поточна заборгованість, відносно якої існує впевненість щодо її не повернення боржником або по якій закінчився строк позивної давності. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги з активів здійснюється згідно реєстру, затвердженого керівником підприємства.
Інформація про дебіторську заборгованість:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 38 35
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 21
Інша поточна дебіторська заборгованість 613 751
Разом 651 807
ПРИМІТКА 9. "ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ"
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та залишки по рахунках до запитання, короткострокові i високоліквідні інвестиції з терміном погашення не більше трьох місяців, а також банківські овердрафти.
Інформація про грошові кошти та їх еквіваленти:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Каса 7 1
Поточний рахунок у банку 1035 2513
Разом 1042 2514
ПРИМІТКА 10. "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"
Інформація про власний капітал:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Статутний капітал 232 232
Додатковий капітал 3249 3249
Нерозподілений прибуток (160) (20)
Разом 3321 3461
Бухгалтерський облік власного капіталу ведеться на основі МСФЗ. Статутний капітал Товариства сформований згідно вимог чинного законодавства України.
У відповідності до Статуту Товариства, станом на 31.12.2017 року статутний капітал становить 231535,25 грн. (Двісті тридцять одна тисяча п'ятсот тридцять п'ять гривень 25 копійок), за структурою 926141 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн.
Вартість чистих активів ПАТ "Коржівський СГДК", розрахована відповідно до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених Рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р., на основі показників Балансу Товариства станом на 31.12.2017 року складає 3461 тис. грн.
ПРИМІТКА 11. "ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.
Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності.
Простроченої заборгованості за позиками банків на звітну дату немає. Нарахування та сплата податків і зборів проводилося у відповідності до діючого податкового законодавства.
Інформація про зобов'язання:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Короткострокові кредити банків - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1117 1666
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 503 180
Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування 37 21
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 202 162
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 7284 7284
Інші поточні зобов'язання 7598 16339
Разом 16741 25652
ПРИМІТКА 12. "ДОХОДИ І ВИТРАТИ"
Доходи і витрати визнаються підприємством за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями підприємства;
б) фінансовий результат операції, пов'язаної з продажем (купівлею) товарів, наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно із вимогами чинного законодавства України. Кожний вид доходу та витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.
Базовими принципами для обліку доходів і витрат підприємство використовує принципи нарахування та відповідності доходів та витрат та принцип обачності.
Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень:
- Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється с правом власності на товари;
- сума доходів може бути достовірно визначена;
- існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена; існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.
Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість ("ПДВ").
Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірне надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені.
Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту.
Процентні доходи визнаються в звіті про фінансові результати за принципом нарахування, виходячи з суми основного боргу і ефективної процентної ставки, яка дисконтує очікувані майбутні притоки грошових коштів протягом терміну дії фінансового активу до залишкової вартості активу.
Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.
Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення.
Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції підприємства. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Доходи та витрати, які включено в "Звіт про фінансові результати" визначались і враховувались в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.
Моментом визнання витрат майбутніх періодів є момент їх виникнення, коли відбувається невідповідність періоду виникнення зазначених витрат та періоду, в якому вони будуть використані з метою отримання доходів. Витрати майбутніх періодів враховуються в сумі фактичних витрат. Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.

Інформація про чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Дохід (виручка) від реалізації готової продукції 40693 22787
Дохід від наданих послуг 14 24
Разом 40707 22811
Інформація про інші доходи звичайної діяльності:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Дохід від реалізації інших оборотних активів 21 81
Дохід від списання кредиторської заборгованості 41 -
Інші операційні доходи - -
Інші фінансові доходи 86 118
Інші доходи 152
Разом 148 351
Інформація про собівартість реалізації:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Собівартість реалізованої готової продукції 13783 7337
Разом 13783 7337
Інформація про адміністративні витрати:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Матеріальні витрати 256 243
Витрати на адміністративний персонал 1414 1297
Податки 1931 1846
Амортизація обладнання загального призначення 155 157
Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних засобів 112 104
Витрати на послуги зв'язку 43 56
Супровід програмного забезпечення 42 35
Банківські послуги 12 12
Відрядження 62 59
Послуги реєстратора 53 52
Інші адміністративні витрати 423 535
Разом 4503 4396
Інформація про витрати на збут:
с. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Матеріальні витрати 2211 1871
Витрати на персонал з маркетингу та збуту 881 1114
Оренда техніки 3607 1812
Автопослуги 12289 3773
Амортизація обладнання збутового призначення 339 477
Послуги по користуванню з/д колією 52 39
Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних засобів 958 842
Інші витрати на збут 107 72
Разом 20444 10000
Інформація про інші витрати звичайної діяльності:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Собівартість реалізованих виробничих запасів 20 74
Витрати на оплату персоналу 49 62
Сумнівні та безнадійні борги 13 13
Спонсорська допомога 308 202
Матеріальна допомога 44 12
Пільгові пенсії 362 351
Інші операційні витрати 451 291
Разом 1247 1005
ПРИМІТКА 13. "ОПЕРАЦІЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ"
У даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю.
Зв'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між незв'язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть відрізнятися від угод і умов між незв'язаними сторонами
Пов'язані сторони включають:
- акціонерів
- ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей
- компанії, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом Товариства, чи його акціонерів.
Операції з пов'язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року відсутні.
Ключовий керівний персонал представлений Правлінням Товариства.
За рік, що закінчився 31 грудня 2017 року витрати на винагороду ключового управлінського персоналу складали:
тис. грн.
Показник 2016 рік 2017 рік
Заробітна плата та інші заохочення 841 1031
Нарахування на заробітну плату 185 227
Разом 1026 1258
ПРИМІТКА 14. "ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ"
Головними цілями управління капіталом Товариства є:
- забезпечення здатності безперервної діяльності Товариства в майбутньому;
- забезпечення достатньої віддачі акціонерам шляхом утворення цін на продукти і послуги пропорційно рівням ризиків.
Товариство здійснює моніторинг капіталу на основі балансової вартості власного капіталу та своїх зобов'язань. Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання оптимального співвідношення капіталу та зобов'язань.
ПРИМІТКА 15. "УМОВНІ АКТИВИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"
У фінансовій звітності Товариства за 2017 рік не було підстав визнавати умовні активи зобов'язання.
ПРИМІТКА 16. "ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ"
Товариство своєчасно, згідно умов укладених договорів здійснює оплату за придбані основні засоби, товарно-матеріальні цінності та отримані послуги. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало зобов'язань, які б воно не сплачувало своєчасно згідно договорів.
ПРИМІТКА 17. "ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ"
Управління ризиками відіграє важливу роль у діяльності Товариства. Основні ризики, властиві операціям Товариства, включають кредитні ризики, ризик ліквідності.
Політики по управлінню ризиками націлені на виявлення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення відповідних лімітів та контролів, в подальшому моніторинг рівнів ризику та дотримання лімітів.
Товариство управляє наступними ризиками:
Кредитний ризик. Кредитний ризик представляє собою ризик того, що клієнт може не виконати свої зобов'язання перед Товариством у строк, що може призвести до фінансових збитків у Товариства. Кредитний ризик Товариства, головним чином, пов'язаний з торговою дебіторською заборгованістю.
Товариство структурує рівні кредитного ризику, який вона приймає на себе, встановлюючи ліміти на суму ризику, прийнятого по відношенню до одного або групи клієнтів.
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності представляє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі настання строків їхнього погашення. Позиція ліквідності Товариства ретельним чином контролюється та управляється. Компанія використовує процес детального бюджетування та прогнозування грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань.
З метою управління ризиком ліквідності Товариство здійснює моніторинг очікуваних майбутніх потоків грошових коштів від операцій із клієнтами та банківських операцій, що є частиною процесу управління активами/зобов'язаннями.
Товариство проводить аналіз джерел фінансування за попередні періоди та приймає відповідні рішення щодо управління активами та пасивами.
ПРИМІТКА 18. "АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВАРИСТВА"
Показники фінансового стану акціонерного товариства:

N
пор Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства та підприємства - емітента облігацій Орієнтовне позитивне значення показника Станом на 31.12.16 р. Станом на 31.12.17 р.
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Короткострокові фінансові вкладення) : Короткострокові зобов'язання 0,25 - 0,5 0.06 0.10
2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) К2 = (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори (непрострочені та реальні) + Запаси + Витрати) : Короткострокова заборгованість 1,0 - 2,0 0.87 0.94
3 Коефіцієнт фінан-сової стійкості (або платоспроможності або автономії) К3 = Власні кошти : Вартість майна (підсумок активу балансу) 0,25 - 0,5 0.17 0.12
4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) К4 = (Короткострокова кредиторська заборгованість + Довгострокова кредиторська заборгованість) : Власний капітал 0,5 - 1,0 5,04 7,41

На підставі аналізу показників фінансового стану можна зробити наступні висновки:
- коефіцієнт абсолютної ліквідності свідчить про незабезпеченість Товариства високоліквідними активами в повній мірі;
- показник загальної ліквідності свідчить про спроможність Товариства частково покривати свої борги за рахунок мобілізації коштів в розрахунках з дебіторами та отриманих доходів від господарської діяльності;
- стан забезпеченості власними коштами характеризується невисокими значеннями коефіцієнтів фінансової стійкості та структури капіталу, що свідчить про часткову фінансову незалежність підприємства від інших суб'єктів господарської діяльності та можливість позичати додаткові ресурси.
ПРИМІТКА 19. БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ.
Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності.
Застереження управлінського персоналу відносно його здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі відсутні.
ПРИМІТКА 20. "ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ"
Відповідно до МСБО 10 "Події після звітного періоду" повідомляємо, що на Товаристві в період між датою звітності - 31.12.2017 р. i датою затвердження фінансової звітності, подій, які б вимагали зміни (коригування) фінансової звітності, не було.
ПРИМІТКА 21. "ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ"
Ця фінансова звітність була затверджена керівництвом Товариства "07" лютого 2018 року.
Керівник Крушельницький Орест Володимирович

Головний бухгалтер Берчук Марiя Ярославiвна

д/н

д/н